SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ - OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİ...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ - OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ HİZMETİ ALIM İŞİ İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/580079

 

1-İdarenin
a) Adı:T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan /ANKARA 06949 SİNCAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122726240 - 3122647303
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ - OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ HİZMETİ ALIM İŞİ İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi-2.410.020 Puan İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )-1.063.860 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi - Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
TİTUBB BelgesiSıvı Bazlı Sitoloji SistemiT.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt bildirim işlemi yapılmalı Cihazlar/ürünler için yapılan bildirimlerde ''Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır''ibaresi yer almalıdır. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek , istenildiğinde İdareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
IHC Boyama sistemi kurulu listeİmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )Otomatik IHC boyama sistemi ihalesine girecek olan firma Türkiye'de kurulu olan yerleri sunacak . Yeterlilik bilgileri tablosuna ekleyecek. İstenildiğinde idareye ibraz edilecektir.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Üretim Belgesiİmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )Üretimden kalkmış ve sözleşme tarihi itibari ile 10 yaşını geçmiş cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihazın halen Üretilmekte olduguna dair üretici firmadan alınmış onaylı belge. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye cevap.İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )Firmalar Teklif edilen cihaz hakkında şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verecek. Bu cevaplar marka model olarak şirketin antitetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalı ve Teknik şartnameye uygun olup, farklılık olur ise firma ihale dışı bırakılır. Yeterlilik bilgileri tablosuna eklenir. istenildiğinde ibareye ibraz edilir.Tek ortağın sunması yeterlidir.
UBB Kaydıİmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )YTeklif edilen cihaz ve reaktifler Sağlık Bakanlığı'nca onaylanıp, yürürlükte olan Tıbbi Cihaz yönetmeliğine uygun olmalı UBB kod numarası olmalı. UBB kaydı olmayanlarda kapsam dışı beyanı verilmelidir. UBB kaydı firma tarafından ibraz edilecektir Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetki Belgesiİmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )Türkiye Temsilcisinin yetki belgesi, üreticinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş olmalıdır. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. istenildiğinde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Cihaz KatoloğuSıvı Bazlı Sitoloji SistemiTeklifte özellikleri tanımlanan cihazın, bu özelliklerinin tumunu eksiksiz karşıladığı, ihalede sunulacak orijinal katalogları ile kanıtlanmalıdır. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Distribütör Egitim sertifikasiSıvı Bazlı Sitoloji Sistemi. İlgili marka ürün ve metodun Türkiye yetkili distribitörü, Uretici firma tarafından düzenlenmiş, ilgili sıvı bazlı sitoloji sistemi ile ilgili gerekli egitimi aldıklarını belgeleyen "Distribütör Egitim sertifikasi"ni ilgili bolum sorumlusuna onaylatıp teklif dosyasında ibraz etmelidir. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Üretim BelgesiSıvı Bazlı Sitoloji SistemiÜretimden kalkmış ve Uretim tarihi itiban ile 10 yaşını geçmiş cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihazm halen Uretilmekte olduguna dair Uretildigi Ulke Ticaret ve Sanayi Odasınca verilmiş ve Konsolosluk tarafından onaylanmış belge ibraz edilecektir. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
UBB KaydıSıvı Bazlı Sitoloji SistemiY6ntemde kullanilan test kitleri ve solisyonların tümünü kapsayan UBB kaydı firma tarafından ibraz edilecektir Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Hizmet Yeterlilik Belgesiİmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin )Satıcı Firmanın TSE'den almış olduğu ''Tıbbi Cihaz Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi'' bulunmalıdır. yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü laboratuvar hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02030421

15 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.