Matrah artırımında FETO’cu ve terör ayrıntısı! (5)

261

Yapılandırma Kanunu ile gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için öngörülmektedir.
Bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş ve/veya haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah ve vergi artırımından bulunabilecekler.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA KİMLER YARARLANACAKLAR?

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri matrah ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir.
Ayrıca; hizmet erbabına ödenen ücretlerden, serbest meslek ödemelerinden, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemelerden, kira ödemelerinden, çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden, esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar da bu ödemelerine ilişkin olarak bu yıllarla ilgili vergi artırımında bulunabileceklerdir.
Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortakları, komandit şirketlerde komandite ortaklar ile adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar da anılan yıllar için matrah ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir.
Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artırımı yapabileceklerdir.

BAŞVURUNUN SÜRESİ VE ŞEKLİ

Artırımda bulunmak isteyen mükellefler, en geç Kanunun yayımlandığı olan 18/052018 tarihini izleyen üçüncü ayın sonu yani 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili vergi dairesine başvurarak matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilecekler.
Mükellefler, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmak için bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlar, matrah ve vergi artırımına ilişkin başvuruları; gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabileceklerdir.
Ayrıca, matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu bildirimlerin kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

HESAPLANAN VERGILERIN ÖDENMESI

Kanun hükmünden yararlanılarak artırımda bulunan mükellefler, hesaplanan vergi tutarlarını 30/9/2018 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1 Ekim 2018 tarihine kadar tamamen ödeyebilecekler. Taksitle ödemek istemeleri hâlinde ilk taksiti Kanunun yayımını izleyen dördüncü ay olan Eylül/2018 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödeyebilirler. 30 Eylül’ün pazara denk gelmesi nedeniyle ilk taksit tutarının 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi mümkündür. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ödenecek tutara, öngörülen katsayılar uygulanarak hesaplanan miktarlar ödenebilecektir.
Matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir ve tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Eylül 2018 tarihi vade tarihi kabul edilerek gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilecektir.
Yani, yapılandırma sonucu matrah artırımımda bulunmasına rağmen, ödeme yapmamak suretiyle yasadan yararlanma hakkını kaybedenler hakkında vergi incelemesi yapılabilecek ve beyan edilen vergi tutarı da ödenmeye devam edilecektir.

FETOCULAR İLE TERÖR HÜKÜMLÜLERİNE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YOK

Vergi Barışı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 18.05.2018 tarihi itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması istenenlerin; matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir.

SAHTE FATURA DÜZENLEYENLER

Vergi Usul Kanununun 359 ncu maddesine göre, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler de vergi ve matrah artırımından yararlanamayacaklardır.
Ayni şekilde 18.05.2018 tarihinden önce vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile tespit yapılmış olması ya da matrah ve vergi artırımı başvurusunda bulunulduğu tarihten önce incelemeye başlanılmış olması durumunda, sahte fatura düzenleyen mükellefler de matrah ve vergi artırımından yararlanmayacaklardır.