Mali tatil 1 temmuzda başladı

0
21

Mali Tatil 2007 yılında yasalaşan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler 1Temmuz’dan 20 Temmuz’a kadar tatil yapacaklar. Tatil ile ilgili hükümler fiilen mükellefler hakkında da uygulanıyor. Pandemi koşullarında çalışan, onlarca bilinmedik ellerde geçen belgeleri tek tek elden geçirerek bu uğurda kovit 19’a yakalanarak hastalanan ve hatta can veren sevgili meslektaşlarım vardır. Bu koşullarda olanak bulup tatil yapacak sevgili meslektaşlarıma iyi tatiller diliyorum.

7 GÜN 5 GÜN AYRIMI

2007 yılından beri uygulanan Mali Tatil Kanunu’nda 2016 yılında 6661 sayılı Kanun ile değişiklik yapıldı. Buna göre daha önceki düzenleme ile son yasa değişikliği ile yapılan düzenlemeye göre süreleri aşağıdaki gibi oluştu;

Son günü mali tatile rastlayan ve mali tadil süresi içinde olan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı,
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği,

Şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Dikkat edilirse 7 günlük süre son gün ve öncesi ile ilgilidir. 5 günlük süre ise mali tatil süresinin bitim tarihinden sonrayı 5 günü kapsadığını belirtmiş olalım. Çünkü; ilk bakışta 7 gün ile 5 gün ayrımı yapmakta duraksamaya varılmaktadır.
 
SON GÜNÜ MALİ TATİLE RASTLAYAN 7 GÜN UZAYAN SÜRELER,

Mali Tatilin uygulandığı 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında süresi süresi henüz bitmeyen bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren (7) yedi gün uzamaktadır. Bu kapsamında olan süreler şunlar:

Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresinin mali tatil süresi içinde olması süre uzatma sebebi olmaktadır. Doğaldır ki mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi olanaklıdır.
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi ve cezaları ile gecikme faizlerinin ödeme süresi mali tatil kapsamındadır.
Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunmada yükümlülerin mali tatil sürelerini beklemeden de bu istemlerde bulunmaları da olanaklıdır.
Ayrıca, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürelerde de mali tatil kapsamındadır.

MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN SÜRELER

Yukarıda da belirtildiği üzere mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler için de bir ek süre tanınmıştır. Bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimidir.

MALİ TATİLDE İŞLEMEYEN SÜRELER

Mali tatil nedeniyle işlemeyen başka süreler de vardır:
Fatura, fiş, ödeme ve sair belgelerin yani muhasebe kayıtlarına işlenmesine dair süreler,
Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri
Mali Tatilde dava açma durmaz. Adli tatil süresi boyunca dava açma süreleri de doğal olarak durmaktadır.

BİLGİ İSTEME, TEBLİGAT VE İNCELEMEYE BAŞLAMA

İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi kanunen olanaklı değildir.
Ancak daha önce başlanılan olan incelemeler devam edilmekle birlikte bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi, tutanak imzalamaya çağrılması söz konusu değildir.

Mali tatil süresi içinde vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilse de süreler işlemez. Ancak, mükellefler lehine olan mahsup talepleri ile ilgili bilgi talebinde bulunulması yasa hükmüne aykırı değildir.

Mükellef lehine olan bu işlemlerden dolayı bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.

MALİ TATİL KAPSAMI DIŞINDAKİ VERGİ VE SÜRELER

Kanunun 2’nci maddesini 6’ncı fıkrasına 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle aşağıda sayışan vergiler mali tatil kapsamından yararlanamıyorlar.

Özel tüketim, banka ve sigorta muameleleri, özel iletişim, şans oyunları vergileri ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Ayrıca beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

MALİ TATİLDEN YARALANACAK DİĞER KURUM VE OLAYLAR

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde;
Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler;
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (BAĞ-KUR) ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların,
Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin,
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz