Kurumlar Vergisi beyanı (2)

97

Kurumlar vergisi beyanname dönemi ile ilgili yazı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK ZARAR İNDİRİMLER
Kanunun 9 ncu maddesinde beyanname üzerinden indirilecek zarar mahsubu ile ilgili hükümler yer almaktadır. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilir.
Devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:
Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.
Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılarak vergi ve ceza hesaplanacaktır.
Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar için ise aşağıdaki koşullar aranacaktır:
Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,
Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı, halinde indirim konusu yapılır.
BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİLECEK DİĞER İNDİRİMLER
Kanunun 10 ncu maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılacağı hükme bağlanmıştır:
1- AR-GE indiriminin tamamı,
Sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si,
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler yapılan yardımlar, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı,
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan, eğitim, sağlık ve dini amaçlı her türlü her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,
Yukarıdaki sayılan kurumların tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;
Kültür ve tanıtım amaçlı bağış ve yardımların tamamı,
Ayrıca, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.
İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların kurum kazancının %5’ini aşmayan kısmının tamamı,
Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Engelliler için kurulan korumalı işyeri,
Nakdi sermaye artırılmasında faiz indirimi,
Özel kanunlarda öngörülen bağış ve yardımlar.
Teknoloji geliştirme bölgelerine yapılan sermaye destekleri
Kurumlar Vergisi açıklamalarımıza devam edeceğiz.