Kamu borçlarının yapılandırılması (2)

0
368

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri ile il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB), büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan kesinleşmiş kamu alacakları yapılandırılmaktadır.

BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN

Kamu borçluları, Kanunun Resmi gazete’de yayınlandığı 18/05/2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna yani; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
Vergi dairelerine bizzat başvurulabileceği gibi, posta vasıtasıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (www.gib.gov.tr) internet sitesi veya (www.türkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.
Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları borçları için bulundukları il veya ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvurarak yapılandırıp ödeyebileceklerdir.

- Reklam -

ÖDENECEK TUTAR NASIL TESPİ EDİLECEK

Kesinleşen kamu alacağı için işlemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (asıl vergi dışındaki kamu alacakları) yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak miktar alınacaktır. Bilindiği gibi Yİ-ÜFE tutarları TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından her ay için belirlenmektedir.

BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLMİŞ OLAN VERGİ CEZALARI İLE İDARİ PARA CEZALARI

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen I ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezalarının % 50’si tahsil edilecek diğer % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Askerlik, nüfus, trafik, karayolları taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilmiş olan idari para cezalarından, 31/03/2018 tarihinden önce verilmiş olan ve Kanunun yürürlüğe girdiği 18/05/2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i kamu alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak hesaplanacak faiz alınacaktır. Fer’i kamu alacaklarının tahsilinde ise vazgeçilecektir. Ancak, geçen her ay ve kesri için uygulanacak Yİ-ÜFE faiz hesaplaması ve hesaplanan faiz tutarı cezanın iki katını da aşamayacaktır.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMA KANUNLARINA GÖRE

2016 ve 2017 ve önceki yıllarda yapılandırma adı altında vergi ve sosyal güvenlik borçları için aflar çıktı. Daha birinin taksiti bitmeden yeni yapılandırmalar çıkarıldı. 2018 yılında da bu kural bozulmadı. Sırasıyla 5216, 6552, 6736,7029 sayılı Kanunlar ile taksitlendirme adı altında yapılandırmalar yapıldı.
Şimdi de 7143 sayılı Kanunla aynı şey yapılmaktadır. Daha önceki Kanunlarla yapılandırılan ve ödemeleri devam eden kamu alacakları için bu yapılandırmadan yani 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

YARGI KARARLARINA GÖRE KESİNLEŞTİĞİ HALDE ÖDEME TEBLİGATI GÖNDERİLMEYENLER

Mahkemelerde davası devam edip, henüz karar sonucu ihbarname ya da ödeme emri ile mükellefe tebliğ edilmeyen kamu alacakları da kesinleşen kamu alacakları gibi işleme tabi tutulacaktır. Yani aslı üzerinden hesaplanacak Yİ-ÜFE faiz miktarı asıl ile birlikte tahsi edilecek. Diğer gecikme zammı, gecikme faiz ve vergi ziyaı cezası ise aranmayacaktır.

BELEDİYELERE AİT ÜCRET, SU VE ATIK SU ALACAKLARI

Vadesi 31/03/2018 tarihinden önceki belediyeler ait; ücret, su, ve atık su alacakları ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları kesinleşmiş alacak oldukları için bunların da zam, faiz ve cezaları yerine alacak asılları ile birlikte Yİ-ÜFE göre hesaplanan faizi yapılandırılarak geriye kalan gecikme zammı ve faizleri ile varsa cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

YİKOB KATKI PAYI ALACAKLARI

Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’ların belediyelerden olan taşınmaz varlıklarının korunmasına katkı payı alacaklarından, vadesi 31/03/2018 tarihinden önce olduğu halde Kanunun yürürlüğü tarihi itibariyle ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’i alacaklarının yerine alacak asıllarına Yİ-ÜFE uygulanarak ödenebilecektir.

UYGULAMA VE TAKSİT SÜRELERİ

Kanunun yürürlüğe girdiği 18/05/2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan asli alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i kamu alacakları yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar aşağıda belirtilen taksit sürelerinde ödenmesi şartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinde vazgeçilecektir. Yukarıda belirtilen kamu alacakları için yapılandırmadan yararlanmak için borçluların, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekir. Bu kapsamda yapılandırılan borçların ilk taksiti ödeme süresi olan 1 Ekim 2018 (30 Eylül 2018 tarihi Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödeyebilecekler.
İsteyen borçlular ikişer aylık dönemler halinde 6,9 ve 12 eşit taksit seçeneklerini de seçebilirler. İsteseler borçlarının tamamını ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin % 10’nu peşin ödemeleri halinde; Yİ-ÜFE’nin %90’nını ödemeyecekler. Taksitle ödenmesi halinde ise katsayılar uygulanmak suretiyle Yİ-ÜFE hesaplanacaktır.
Yapılandırılacak borcun idari para cezası olması halinde bu alacaktan ayrıca %25 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacak olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.
Taksitlere; 6 eşit taksit için (1.045), 9 eşit taksit için (1.083), 12 eşit taksit için (1.105), 18 eşit taksit için ise (1.15) katsayıları uygulanacaktır.
Sonraki yazımız ‘’Kesinleşmemiş Alacaklar (3)’’ olacaktır.

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz