105 KALEM TEMİZLİK KİMYASAL VE SARF MALZEMESİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 105 Kalem Temizlik Kimyasal ve Sarf Malzemesi Alımı mal alı...

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


105 Kalem Temizlik Kimyasal ve Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/466870

 

1-İdarenin
a) Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122102815 - 3122103731
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:105 Kalem Temizlik Kimyasal ve Sarf Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:105 Kalem Temizlik Kimyasal ve Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ODTÜ kampüsü içerisinde yer alan 7 farklı ambara teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
Ürün Bilgi Formu1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26. Kalemler için; Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve tevsik aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Ürün Güvenlik Bilgi Formu1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26. kalemler için; 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve tevsik aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Marka Tescil Belgesi1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.54.55.56.59.60.61.62.63.68.69. 74.75.76.77.92.93.94.95.96.97.98.100.101.102.103.104.105. kalemler için; Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli bu belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve tevsik aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
İşletme Kayıt Belgesi76.77. kalemler için;Üretici firmaya ait Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış “İŞLETME KAYIT (ONAY) BELGESİ”ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edecek ve tevsik aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.29.30.31.32.33.34.35.36.40.41.42.43.54.55.56.59.60.61.62.63.68.69.74.75.76.77.92.93.94.95.96.97.98.100.101.102.103.104.105. kalemler için; İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır. Yeterlik bilgileri tablosuna işlenmelidir.Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
1. Kalem TSE Belgesi1. kalem için TSE 12039 Sınıf 1 Tip 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
2. Kalem TSE Belgesi2. kalem için TSE 11885 Tip 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
3 ve 4. Kalem TSE Belgesi3 ve 4. kalem için TSE 13414 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
5. Kalem TSE Belgesi5. kalem için TSE 5682 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
6. Kalem TSE Belgesi6. kalem için TSE/TSEK belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
7. Kalem TSE Belgesi7. kalem için TSE 13411 tip 1 sınıf 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
8. Kalem TSE Belgesi8. kalem için TSE 13396 tip 4 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
9. Kalem TSE Belgesi9. kalem için TSE 13773 sınıf 2 tip 2 tür 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
10. Kalem TSE Belgesi10. kalem için TSE 518 sınıf 2 tip 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
11. Kalem TSE Belgesi11. kalem için TSE/TSEK belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
12. Kalem TSE Belgesi12. kalem için TSE 5155 sınıf 1 tip 3 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
13 ve 14. Kalem TSE Belgesi13 ve 14. kalem için TSE 13274 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
15. Kalem TSE Belgesi15. kalem için TSE 13748 sınıf 1 tip 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
16. Kalem TSE Belgesi16. kalem için TSE 518 sınıf 1 tip 1 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
17. Kalem TSE Belgesi17. kalem için TSE 11636 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
18. Kalem TSE Belgesi18. kalem için TSE 13414 sınıf 2 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
19. Kalem TSE Belgesi19. kalem için TSE 11885 tip 3 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
20. Kalem TSE Belgesi20. kalem için TSE/TSEK belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
23. Kalem TSE Belgesi23. kalem için TSE 5682 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
24. Kalem TSE Belgesi24. kalem için TSE 13757 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
25. Kalem TSE Belgesi25. kalem için TSE 54 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
26. Kalem TSE Belgesi26. kalem için TSE 973 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
92. Kalem TSE Belgesi92. kalem için TSE 12439 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
93. Kalem TSE Belgesi93. kalem için TSE 12385 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
94-95 ve 97. Kalem TSE Belgesi94-95 ve 97. kalemler için TSE 11668 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
96. Kalem TSE Belgesi96. kalem için TSE 12385 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
98. Kalem TSE Belgesi98. kalem için TSE 12439 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
100-101-102-103-104 ve 105. kalem TSE belgesi100-101-102-103-104 ve 105inci kalemler için TSEK 302 belgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
Test ve analiz sertifikası44.45.46.48.49.50.51.52. ve 53. kalem ürünler, eldivenler delik tespiti için sızdırmazlık durumuna ait akredite kuruluşlardan alınmış test ve analiz sertifikasını isteklinin bu belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve tevsik aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kimyasal özellik analizi1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23.24.25.100.101.102.103.104. ve 105. kalem ürünler için Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarlarında teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda kimyasal özellik analizleri yaptırılacaktır ve yaptırılacak analizlerin bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.
Doğada Çözünürlük Sertifikası100.101.102.103.104. ve 105. kalem ürünler için doğada çözünürlük sertifikasını istekli yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve tevsik aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02019501

22 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.