TIBBİ CİHAZ, TIBBİ SARF MALZEME VE TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 6 Kısım Tıbbi Cihaz, 8 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme, 1 Kısım Demirbaş Alımı mal alımı...

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ


6 Kısım Tıbbi Cihaz, 8 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme, 1 Kısım Demirbaş Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/214323

 

1-İdarenin
a) Adı:DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:Emniyet Mah. Mevlana Bulv. 19/1 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122965520 - 3122151342
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:6 Kısım Tıbbi Cihaz, 8 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme, 1 Kısım Demirbaş Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:6 Kısım Tıbbi Cihaz(Diş hekimliği ve yan dal alet ve cihazları) 8 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme, (Dişçi el aletleri) 1 Kısım Demirbaş Malzeme Alımı(Tarayıcı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici, alım konusu malları teslim programına uygun olarak teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinde malların teminine/kurulumuna başlayacaktır. Bu alım için işe başlama tarihi, sözleşme tarihi olarak kabul edilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra malın teslim süresi/Kurulumlar 20 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Salonu Yenimahalle/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
       İsteklilerin teklif verdikleri ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği istekliler "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
        İsteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/UTS kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünün TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Ayrıca teklif edilen ürün ile ilgili ürün prikat sayfası, bayilik/distribütörlük durumunu bildiren sayfa çıktısı, firma kaşesi, yetkili imzası bulunacak şekilde komisyona sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
f) Adaylar ve isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihazlar ve Demirbaş malzemeler için  yedek parça dahil (kullanıcı hatası, yangın, deprem, sel baskını gibi sebepler hariç)2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Alıma konu olan  yazılım gerektiren cihazlar için  yazılım süresiz olarak verilecektir. Garanti süresinde tüm periyodik bakımlar yüklenici firma tarafından bedelsiz sağlanacaktır. Teknik servise arıza bildiriminde bulunulduğunda en geç mesai gün ve saatlerinde 24 saat içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en geç 36 saat sonra cihaz çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerektiğinde müdahaleden sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde cihaz çalışır teslim edilecektir. İthal izni gerektiren yedek parça değişimi durumunda belgelenmesi kaydıyla geçen süre bu süreye eklenecektir.
4.3.4.
4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
      İsteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/UTS kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünün TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Ayrıca teklif edilen ürün ile ilgili ürün prikat sayfası, bayilik durumunu bildiren sayfa çıktısı, firma kaşesi, yetkili imzası bulunacak şekilde komisyona sunulacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1)Yükleniciler   kuracakları Tıbbi Cihaz ve Demirbaş ve Diğer malların, hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgesini teklif dosyasında sunacaktır. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak, orijinal doküman üzerinde açıklanarak şartname maddesi yazılıp işaretle belirtilecektir, dokümanda olmayanlar üretici firmanın ıslak imzalı orijinal yazısı ile belgelenecektir.
2)Katalog: İstekli, teklif ettiği ürün veya ürünler için katalog veya broşür verecektir.
3) Teknik Şartnameye Cevap: İstekli, teklif ettiği ürün veya ürünler için Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verecektir.
4)Kapsam dışı ürünler için Kapsam Dışı Beyanı verilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Yapılmış Tıbbi  Cihaz/Mal/Tıbbi Malzeme Satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. Kısım niteliklerine göre değerlendirilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01992665

28 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.