BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2024 Yılı 14 Kalem Tıbbi Cihazın Tek Seferlik Bakım Onarım İhalesi hizmet alımı...

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2024 Yılı 14 Kalem Tıbbi Cihazın Tek Seferlik Bakım Onarım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/238995

 

1-İdarenin
a) Adı:ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 06800 Bilkent/ ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03125526000 Dahili: 772046 - 3125529978
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:2024 Yılı 14 Kalem Tıbbi Cihazın Tek Seferlik Bakım Onarım İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı:14 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 8(Sekiz) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ankara Bilkent Şehir Hastanesi - Satınalma İhale Toplantı Salonu- Üniversiteler Mah. 1604. Cad. No:9 İdari Bina Kat:1 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1018640707 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA27005 BA MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640709 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA27015 B MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640870 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA27005 B MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640871 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA27005 B MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640872 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA 27005 B MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640873 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA27005 B MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640708 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA 27005 BA MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640886 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA 27005 AA MODEL O DERECE SISTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640882 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA 27005 AA MODEL O DE-RECE SISTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640881 KÜNYE NUMARALI KARL STORZ MARKA 27005 A MODEL O DERECE SiSTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1018640883 KÜNYE NUMARACE KARL STORZ MARKA 27005 C MODEL 70 DERECE SİSTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1012142375 KÜNYE NOLU KARL STORZ MARKA 27005 B MODEL 30 DE-RECE SISTOSKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1014333044 KÜNYE NOLIJ KARL STORZ MARKA 27005 B MODEL 30 DERECE SiSTOSKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
1014333008 KÜNYE NOLU KARL STORZ MARKA 27005 BA MODEL 30 DERECE REZEKTESKOP TELESKOPU YETİŞKİN
Belge AdıAçıklama
TSİstekliler, sistemler/cihazlar ile ilgili bakım onarım yapabildiğine dair TS-12426 veya TS-13703 belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tıbbi cihaz bakım onarım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01991096

27 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.