- G:

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

Mobbing ile Mücadele Derneği, 2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu'nu yayınladı. Bun

Mobbing ile Mücadele Derneği'nce 2023 senesi için yayınlanan raporda, mobbingin ne olduğu, mobbingin kimler tarafından yapıldığı, mobbinge uğrayan kişilerin yaş aralıkları ve cinsiyetleri ele alındı. Ayrıca mobbingin unsur ve nedenleri, şikayetlerin nedeni, özel ve kamu sektörüne göre dağılımı da yer aldı.

 

MOBBİNG NEDİR?


İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından, diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde tekrarlanan, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar toplamıdır.

MOBBİNG NE DEĞİLDİR?


Anlık iş yeri çatışmaları, kabalık, ayrımcılığa dayanmayan ve herkese işin gereği olarak ortak yapılan davranışlar mobbing değildir.

MOBBİNGİN UNSURLARI NELERDİR?


·        Her şeyden önce İşyerinde gerçekleşmelidir.

·        Mobbing Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir.

·        Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacıyla yapılmalıdır.

·        Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.

·        Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.

·        Kasıtlı yapılmalıdır.

·        Çoğu zaman sinsice planlanarak yapılır ve Mağdur yapılanın mobbing olduğunu çok geç algılar.

·        Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.

·        Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir.

·        Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.

 

 

MOBBİNG NEDENLERİ


Mobbing olgusunun ortaya çıkma sebepleri arasında en çok %38,18 oran ile “Saldırganın Kişilik Özelliği”  olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

MAĞDURLAR NEDEN ŞİKAYETTE BULUNDU


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların, şikâyet dağılımına baktığımızda yaklaşık %50 ’lik bölümünü “İstifaya Zorlama, Kötü Muameleye Maruz Kalma ve Görev Yeri Değişikliği” oluşturmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

ŞİKAYET SEBEBİ


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların, mağduriyetlerinin şikayete dönüşme sebepleri incelendiğinde birinci sırada % 20,00 oran ile  “ İş Yükünün Arttırılması” önde gelmektedir.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

2021-2023 MOBBİNG İSTATİSTİKLERİ


01.01.2021 – 31.12.2023 tarihleri arasında toplam 3.280 adet mobbing ile ilgili çağrı aldık. Yıllara göre mobbing çağrı dağılımı ise; 2021 (27 Ocak tarihi itibari ile) yılında 948 adet, 2022 yılında 1168 adet ile bir önceki yıla göre % 23 artış göstermiştir. 2023 yılında ( 31 Ocak tarihine kadar )  1664 adet başvuru ile bir önceki seneye göre yapılmıştır.

SEKTÖRE VE CİNSİYETE GÖRE MOBBİNG DAĞILIMI


Çağrıların, % 81 oranla Özel Sektör çalışanlarından  ve % 19 oran ile Kamu Sektörü çalışanlarından gelmiştir.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR MOBBİNG DAĞILIMI

2.556 başvurunun KAMU VE ÖZEL SEKTÖR  dağılımları aşağıdaki gibidir.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı
2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı
2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

CİNSİYET – YAŞ DURUMU


Mobbing başvurularında “Kadın” çalışanların %24,27 oran ile 29-33 yaş aralığındadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

Mobbing başvurularında “Erkek” çalışanların %27,27 oran ile 29-33 yaş aralığındadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

MESLEK DAĞILIMI


 Mobbing mağduru vatandaşların meslek dağılımları aşağıdaki gibidir. Dağılım, başvuruda bulunan ilk 15 meslek gurubuna aittir. Meslek gurupları içinde “İşçi” % 10,71 oran ile ilk sırada yer almaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

MOBBİNG SALDIRI YÖNTEMLERİ


  Mobbing Saldırı Çeşitleri 5 ana başlık altında toplanmış olup detayları aşağıda verilmiştir.

1.           İLETİŞİME YÖNELİK SALDIRILAR


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların “İletişimine Yönelik” saldırılarda birinci sırada % 49,45 oran ile  “Azarlanır, Karalanır” saldırı tipi bulunmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

2.              SOSYAL İLİŞKİLERE SALDIRILAR


 Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların “Sosyal İlişkilere” yönelik saldırılarda birinci sırada %37,60 oran ile  “Görmezden Gelinir, Saygı Gösterilmez” saldırı tipi bulunmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

3.              İTİBARA SALDIRILAR


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların “İtibara” yönelik saldırılarda birinci sırada % 22,89 oran ile “Açıkça Kişiliğine Saldırılar” bulunmaktadır.    

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

4.              YAŞAM VE İŞ KALİTESİNE SALDIRILAR


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların “Yaşam ve İş Kalitesine Saldırılar” yönelik saldırılarda birinci sırada % 26,02 oran ile“ Kasıtlı Tutanak Tutulur ve Cezalar Verilir” bulunmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

5.              DOĞRUDAN SAĞLIĞI ETKİLEYEN SALDIRILAR


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların “Doğrudan Sağlığı Etkileyen Saldırılar” başlığının ilk sırasında  % 55,03 oran ile “ İş Yükü Artırılır” saldırı tipi bulunmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

MOBBİNGİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Mobbing’in mağdura etkileri 2 alt başlıkta toplanmış olup alınan tedavi şekilleri aşağıdaki gibidir.

1.    PSİKOLOJİK ETKİLERİ


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların aldıkları “Psikiyatrik Tanı” olarak birinci sırada % 36,30 oran ile  “Depresif Bozukluk” bulunmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

2.    FİZYOLOJİK ETKİLERİ


Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların aldıkları “Tıbbi Tanı” olarak birinci sırada % 36,07 oranla ile “Diğer” bulunmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

3.    TEDAVİ ŞEKİLLERİ


  Mobbing mağdurlarının % 83,67 oran ile “İlaç Tedavisi” almaktadır.          

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

ŞİKAYET EDİLENLERİN STATÜSÜ


Mobbing yapanların %61,98 oran ile “Amiri” tarafından yapılmaktadır.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

İLLERE GÖRE MOBBİNG BAŞVURU DAĞILIMLARI


Mobbing başvurusunda bulunanların il dağılımı aşağıda yer almaktadır. En çok İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’ den mobbing başvurusu gelmiştir.

2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı
2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı
2023 Yılı Mobbing ile Mücadele Raporu yayınlandı

PSİKOLOJİK YILDIRMAYLA İLGİLİ MÜCADELE ÖNERİLERİ

 •   Kişisel ve yasal hakların bilinmesi, olayın insan kaynaklarına bildirilmesi, psikolojik danışmana başvurulması
 • Grup dışı bireylerin korunması, adaletli paylaşım ve görev dağılımı, yönetimin farkındalığı
 •   Dürüst ve Şeffaf bir yönetim anlayışı, çalışanların haklarının korunması,
 • İş yerinde şeffaflık ve açıklık, iş yerinde uygun bir iletişim kültürünün teşvik edilmesi, işçilerin haklarının korunması
 • İşyerinde saygı ve nezaketin teşvik edilmesi, etkin bir çözüm süreci, yardım arama
 • Hoşgörülü ve destekleyici bir iş ortamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170’e bildirme
 • Profesyonel destek arama, mobbinge uğradığını kabul etme ve bu konuda konuşma
 • Makamın gerektirdiği tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş yerinde dürüstlük ve etik çalışma prensiplerinin teşvik edilmesi
 • İş yerindeki insanları eğitmek, hedef gösterilen kişiye destek olmak
 • Şirket kültürünün değiştirilmesi, mobbingi önleyici politikaların uygulanması, etik standartların teşvik edilmesi
 • İşyerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) in kavram karmaşasını giderecek düzenleme yapılması,
 • Müstakil bir Mobbing ile Mücadele Kanununun çıkarılması,
 • İş mevzuatlarında mobbingi önleyici kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması,
 • Mobbing başvurularının etkin bir şekilde denetlenmesi ve hızla sonuçlandırılması,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında mobbing olguları ile ilgili uzman kadroların yer alması (Sosyal Çalışmacı, Psikolog, psikyatrist) ve mobbing olguların takip edilmesi
 • Sendika ve STK’ların Mobbing denetimlerine gözlemci ile katılması
 • Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunun mobbingi önleyici politikalar üretmesi, tüm mobbing başvuru sonuçlarının kurul bünyesinde toplanması
 • Dezavantajlı gruplar için ayrıca önlemler alınması
 • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki Mobbing başvuruları için kurum dışı 3. göz olarak mobbing uzmanı denetmenlerin atanması
 • Mobbing mağdurları ve uygulayıcıları için iyileştirme sisteminin geliştirilmesi
 • Mobbing ile Mücadele Kurulunun Bağımsız bir birim haline getirilmesi
 • Mobbing ihtisas Mahkemelerinin oluşturulması
 • Sağlık Bakanlığına baglı mobbing kliniklerinin oluşturulması
 • Mobbingin SGK ağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınması
 • Mobbing temel eğitimi ve Temel Uzamanlık Eğitiminin yaygınlaştırılması
 • ILO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesinin imzalanması

 

03 Şub 2024 - 22:31 - Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.