Borçlular dikkat yapılandırma süresi bitiyor!

0
403

7143 sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırmasına ilişkin Kanunun kapsamında Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme Kurdinasyon Kurulu (YİKOB)’lara bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş kamu alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için 31 Temmuz 2018 Salı günü son güneler.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR

Kesinleşmiş vergi ve ceza borçların, bor. Aslının tamamı ile gecikme faizi ve czammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar ile vergi aslına bağlı olmayan cezaların ( usulsüzlük ve özelusulsüzlük ) cezalarının %50’si ödenecektir.
Bu durumda vergi aslına bağlı vergi ziyaı cezaları, vergi aslına bağlı olmayan cezalar yani usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’si, gecikme faizi ve zammı gibi fer’ri yani asıl olmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir.
Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilmektedir.
Bu hükümler motorlu taşıt vergileri ve para cezaları için de uygulanacak. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanmak istemeleri hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekcektir.

İDARİ PARA CEZALARI

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş; idari para cezalarının tamamı alınacaktır. Gecikme faizi ve zamları gibi asıl olmayan alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar alınacaktır.
Buna göre, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi asıl olmayan alacakların tamamı silinecektir.

ESKİ YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

Bu yapılandırmadan önce yürürlüğe giren 6552,6736, ve 7029 sayılı Yapılandırma Kanunlarından yararlananlar bu yapılandırmadan yararlanmayacaklar.
Ancak, bu sayılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar için bir kolaylık daha getirilmektedir.
Yani, önceki yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçlarının kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri için talepte bulunmaları halinde;
ilk taksit ödeme süresi içinde yani 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödemeleri halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının % 90’nından,
ikinci taksidin ödeme tarihi olan 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödemeleri halinde ise, bu taksitler için yer alan Yİ-ÜFE tutarının %50’sinden vazgeçilecektir.

GÜMRÜK VERGİLERİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri adına niyabeten takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili gümrük idaresine yapılması gerekir.

AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇİLMELİ

Kanun hükümlerinden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir.

MOTORLU TAŞIT VERGİ VE CEZALARI

7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmadan, taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapılmasına ve uçuşa elverişli belgesi verilmesine imkân sağlanmaktadır.
Ancak, taşıtın satış ve devri hâlinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şartının aranılacağı tabiidir.

KANUN KAPSAMINDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün olan askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilmiş olan idari para cezalarından, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmiş olan ve bu Kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup vadesi geldiği hâlde ödenmemiş borçlar yapılandırma kapsamındadır.
Bulunanların asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi asli olmayan borçlar yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar alınacaktır.

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

Borçluların yapılandırma hükmünden yararlanmak istemeleri hâlinde, 31 Temmuz 2018 tarihine yani bu ay sonuna kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmektedir.
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkündür.
İlk taksit ödeme süresi 1 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. İsteyen borçlular 18 taksit yerine 6, 9 veya 12 eşit taksit seçeneklerini de tercih edebilecekler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz