47 Bin öğretmen alınacak doğum yardımı yapılacak

185

Yeni doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılacak. 47 bin öğretmen alınacak.

6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.
Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesinin ardından Resmi Gazete’de de yayımlandı.
En çok atanmayı beklenen binlerce öğretmeni umutlandıran kanuna göre 47 bin öğretmenin ataması yapılacak.
Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde Devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak.
Hesap  sahibinin Devlet  katkısına hak  kazanmış  olması  koşuluyla,  hak  ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam miktarının haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek tutarını üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.