Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Yıldızlı: Vodafone’un dünya çapında 6 inovasyon merkezinden biri olan merkezimizin veri merkezleri standardizasyonu konusunda uluslararası düzeyde geçerli bir belge olan TIER 3 Sertifikası’nı almasından mutluluk duyuyoruz

İSTANBUL – Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, veri merkezi sektöründe tasarım standartlarını belirleyen ve tüm dünyada geçerliliği olan “TIER 3 Sertifikası”nı almaya hak kazandı.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, bulut teknolojileri ve dijital hizmetler alanında Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezi olan üs, veri merkezleri araştırma kuruluşu Uptime Institute tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sertifikayı almaya hak kazandı.

Şirket, kurumsal müşterilerinin bilgi işlem ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunduğu veri merkezi hizmetlerinde önemli bir başarıya imza atarken, Vodafone Türkiye’nin sunduğu veri merkezi hizmetlerinin güvenilirliği ve kalitesi global düzeyde bir kez daha tescillendi.

Veri merkezi sektöründe verinin kullanılabilirlik oranı farklı seviyelerle ifade edilirken, bu oran yükseldikçe verinin kullanılabilirliği de artıyor. Bu kapsamda, sıfır hataya yakın çalışma koşullarıyla yüzde 99,982 oranında kullanılabilirlik ve 72 saatlik kesintiye karşı dayanıklılık sağlayan, tam yedekli, yüksek teknoloji özelliklerine sahip veri merkezleri, TIER 3 seviyesine erişmiş sayılıyor.

TIER 3 sertifikası alabilmek için, yedek elektrik şebekesi, yedek enerji ve soğutma sistemleri ve yedek hizmet sağlayıcılarına sahip olmak gerekiyor. Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü de soğutma sistemi dahil yedekli altyapı kapasitesi, yedekli bilgi işlem sistemleri ve çalışır durumdayken bile bakımı yapılabilen güvenilir teknoloji merkezi ile TIER 3 seviyesi için gerekli tüm kriterleri karşılıyor.

  “Türkiye’nin uluslararası bilişim merkezi olma vizyonuna katkı sağlamak istiyoruz”

 Üssün almaya hak kazandı?? sertifikay? de?erlendiren Vodafone T?rkiye ?ebeke ve Teknolojiden Sorumlu ?cra Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Vekili?Ara Y?ld?zl?, kurumsal m??teri hizmetlerinde bir d?nya lideri olan Vodafone Grubu’nun teknoloji alan?ndaki bilgi birikimini T?rkiye’ye ta??yarak ?lkenin uluslararas? bir bili?im merkezi olma vizyonuna katk?da bulunmay? hedeflediklerini belirtti.

Kurumsal m??terilerine komple ileti?im hizmetleri sunma stratejileri?do?rultusunda 2013’te kurduklar? Vodafone T?rkiye Bulut Teknolojileri ?ss?’n?n teknoloji yat?r?mlar?n?n ?nemli bir halkas?n? olu?turdu?unu bildiren Y?ld?zl?, d?nyan?n en ileri teknolojileriyle donatt?klar? bu merkezde, kurumlar?n rekabet g?c?n? art?racak yeni nesil bilgi i?lem ve ileti?im hizmetleri sunduklar?n? aktard?.

Y?ld?zl?, T?rkiye’nin en b?y?k veri merkezi olarak konumland?rd?klar? merkezin yaln?zca T?rkiye’de de?il, uluslararas? d?zeyde t?m Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunmak hedefiyle faaliyet g?sterdi?ini kaydederek, “Vodafone’un d?nya ?ap?nda 6 inovasyon merkezinden biri olan merkezimizin veri merkezleri standardizasyonu konusunda uluslararas? d?zeyde ge?erli bir belge olan TIER 3 Sertifikas??n? almas?ndan mutluluk duyuyoruz. T?rkiye?nin dijital gelece?ine liderlik etme vizyonumuz do?rultusunda, ?kemizde faaliyet g?steren kurumlar?n daha rekabet?i, verimli, yenilik?i olmas?n? sa?lamak ?zere teknoloji alan?ndaki yat?r?mlar?m?z? art?rarak s?rd?rece?iz” ifadelerini kulland?.

ğı sertifikayı değerlendiren Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Ara Yıldızlı, kurumsal müşteri hizmetlerinde bir dünya lideri olan Vodafone Grubu’nun teknoloji alanındaki bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyarak ülkenin uluslararası bir bilişim merkezi olma vizyonuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kurumsal müşterilerine komple iletişim hizmetleri sunma stratejileri doğrultusunda 2013’te kurdukları Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü’nün teknoloji yatırımlarının önemli bir halkasını oluşturduğunu bildiren Yıldızlı, dünyanın en ileri teknolojileriyle donattıkları bu merkezde, kurumların rekabet gücünü artıracak yeni nesil bilgi işlem ve iletişim hizmetleri sunduklarını aktardı.

Yıldızlı, Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak konumlandırdıkları merkezin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde tüm Vodafone kurumsal abonelerine hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösterdiğini kaydederek, “Vodafone’un dünya çapında 6 inovasyon merkezinden biri olan merkezimizin veri merkezleri standardizasyonu konusunda uluslararası düzeyde geçerli bir belge olan TIER 3 Sertifikası’nı almasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ükemizde faaliyet gösteren kurumların daha rekabetçi, verimli, yenilikçi olmasını sağlamak üzere teknoloji alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 Bulut Teknolojileri Üssü 2 yıl önce 80 milyon TL yatırımla kuruldu

 Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye’nin 2 yıl önce 80 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi olma özelliğini taşıyor. İstanbul Esenyurt’ta bulunan merkezde, kurumlara, veri stoklama, altyapı destek hizmetleri, bulut temelli uygulama servisleri, yönetilebilir güvenlik hizmetleri, sanal sunucu/uygulama barındırma hizmetleri dahil bilgi işlem ve iletişim altyapısı ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak kapsamlı hizmetler sunuluyor.

Merkez ayrıca, bilgi işlem tabanlı servislerin takip ve operasyon ana merkezi olarak, Vodafone’un Tuzla ve İzmir’deki veri merkezleri ile yedekli çalışarak iş sürekliliği ve kesintisiz hizmet sunulmasını sağlıyor.

Türkiye’de ilk kez uygulanan “bina içinde bina” yapısıyla dikkati çeken merkez, sıcak hava kapsama uygulaması ile yüzde 15, soğutma altyapısı ile de yüzde 30 enerji tasarrufu sağlarken, 20 bin ev tipi konutu besleyecek kapasitede enerji altyapısı barındırıyor. Türkiye’de ilk defa “Green IT, Energy-Efficient Data Center” sertifikasını da alan merkez, çevreye duyarlı yapısı ve temiz enerji sunması ile öne çıkıyor.