Vergi tebligatında imza yerine parmak basma geliyor

0
233

Yeni nesiller pek bilmez. Eskiden okuma yazma bilmeyenler mürekkebe bastırdıkları başparmağı imza yerine kullanırlardı. Bir de adları ve soyadları okunacak şekilde mühür kazıtıp imza yerine kullanırlardı.

Torba Yasa Tasarısıyla imza yerine mühür gelmedi ama parmak basma geliyor. Bu yazımızda Torba Yasa Tasarısı ile vergi tebligatı hukuku ile ilgili değişiklikler üzerinde duracağız.

Gerek mükellef açısından gerekse Maliye İdaresi açsından tebligatın doğru yapılması çok önemlidir. Milyonlarca vergi ve bağlı cezaların usulüne uygun tebliğ edilmemesi, vergi idaresi veya mükellefler açısından öteden beri uyuşmazlık konularının başında gelmekteydi.

Yasa Tasarısının 19’ncu maddesi ile Vergi Usul Kanununun 101 inci maddesinde yer alan tebligat yapılacak bilinen adresler yeniden düzenlenmektedir. İşi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesine dava açma dilekçelerinde ile cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmakla birlikte, Tasarı ile öncelikli tebligat adresi Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sistemi yani MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresi olarak belirleniyor.

TEBLİGAT HANGİ ADRESE VE KİMLERE YAPILACAKTIR

Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. İşyeri adresinde tebliğ yapılacak mükelleflerin bu adreslerinde bulunamaması, işin bırakılması veya bırakılmış sayılması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin; tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenlere veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır. İşyeri adresi olmayanlara da tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde yani MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

MÜKELLEFLER İKAMET ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR

MERNİS’e kayıtlı yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınması ile adres takibi MERNİS’te mümkün hale geldiği için mükelleflerin ayrıca ikametgâh adres değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmaktadır. Mevcut uygulamada ikamet değişiklik adresini bildirmediğinden dolayı tebligatların ilanen yapıldığı bilinmektedir. İlanen tebligatlarının da bekleneni vermediği mükellefler ile vergi idaresi arasında uyuşmazlıklara neden olduğu bilinmektedir.
TEBLİĞ EVRAKI KAPIYA YAPIŞTIRILMAK SURETİYLE DE YAPILABİLECEK
Tasarının 20’inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 102’inci maddesi değiştirilmektedir. Geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğ MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmektedir. Düzenleme ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenleme Vergi Usul Kanununda da yapılmaktadır.

TEBLİGATIN GAZETE İLANI İLE YAPILMASINA DEVAM EDİLİYOR

Tasarının 21’inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali de eklenmektedir. Muhatap bilinen adreslerinde yoksa adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmuyorsa, yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan yoksa başkaca nedenlerden dolayı da tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa, tebligat ilanen yapılacaktır.
Böylece ilanen tebligatlar ile ilgili geçmişteki uyuşmazlıklar ve milyarlarca vergilerin usul eksikliği nedenleriyle ile kaldırılmasının önüne de geçilmiş olunmaktadır.

BİRAZ DA GÜLELİM

1970 yıllar Ankara Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde şahit olduğum fıkra gibi olay ile biraz gülelim. Nüfus cüzdanını kaybeden Vergi Dairesi Müdürüne nüfus müdürlüğü tarafından nüfus para cezası kesilmiş.
Nüfus müdürlüğü cezanın tahsili için ceza tutanağını görevli Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğüne göndermiş.

Ceza kesilen müdür aynı zamanda aynı vergi dairesinin de müdürü.
Borcunu ödemeyi unutmuş. Vergi dairesi yılsonlarında zaman aşımına uğramaması için borcunu ödemeyenleri gazete ile ilan etmektedir.
İlanlar hazırlanıyor, vergi dairesi müdürüne imzalatılıyor.

İlan gazetede yayınlanıyor. Gazetenin ilan sayfası vergi dairesindeki ilan tahtasına asıldığından müdür bey kendisini de gazete ilanı ile aradığını öğreniyor.

Bu olay, vergi borcu olanların gazete ile ilan edilmesinin sadece bir formaliteden ibaret olduğu, devlete ilan gideri külfeti yüklemekten başka bir özelliği olmadığı, konusunda Maliyeciler arasında acı birer anekdot olarak hala anlatılmaktadır.