Vergi Kanunlarında Torba Yasa Tasarısı ile değişiklikler yapılmaktadır. Bu anlamda Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da da değişiklikler yapılıyor.

Bu değişiklikler, kamu alacaklarının tahsil şekilleri ile ilgili bazı düzenlemeleri kapsıyor. Bu değişiklikler ile vergilerde artış ya da azalış öngörmüyor. Düzenleme ile mükelleflere bazı kolaylıklar yanında, kamu borçu tahsilatlarının daha etkin yapılması öngörülmektedir.

TAHSİL DAİRELERİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE ZORUNLUĞU

Kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla, bazı ödeme ve işlemler sırasında Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluğu getirilmesine ilişkin düzenleme 2008 yılından beri zaten uygulanmaktaydı. Hatta ondan önce de idari olarak uygulanmaktaydı.
Yeni düzenleme ile buna ek olarak kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil edildi. Mal veya hizmet alımları ile yapım (müteahhitlik) işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler için de borcun bulunmadığına dair belge aranması öngörülmektedir.

Ancak, meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri yapacakları ödemeler için borcu bulunmadığına dair belge istemeyecektir.
Mal ve hizmet teslim eden hak sahiplerine yapılacak hakediş ödemeleri sırasında tahsil dairelerine (vergi dairelerine) olan borçların doğrudan (re’sen) kesilmesi yönünde Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir. Bakanlık bu yetkisini asgari tutar ve/veya oran belirlemek suretiyle de kullanabilecektir.

Hakediş ödemeleri için borcu bulunmadığı belgesi işçi ücretleri bakımından uygulanamayacaktır. Alacakların, deviri, temliki ve el değiştirmesi işlemleri, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısımı ayrıldıktan sonra kalan kısımı üzerinde hüküm ifade edeceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Yani kamu alacaklarına üstünlük hakkı (rüçhan hakkı) burada da korunmuştur.
Kamu alacağı ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ncı maddesi uyarınca, tahsil dairesi alacakları için kesinti yapılması gerektiği durumlarda, iki kamu idaresinin alacaklarına karşılık garameten taksim hükmü getirilmektedir.

BANKA KARTLARI ÖDEMELERİNDE KOMİSYON ÖDENECEK

Torba Kanun Tasarının 9 ncu maddesi ile kamu alacaklarının bankacılık sisteminin geliştirdiği araçlarla da ödenmesi olanağını getirmektedir. Değişiklik tasarısından önce, kamu alacaklarının yurtiçi ve yurtdışı bankaların kredi kartlarıyla ödenmesinde bankaların katlanacakları giderlerin karşılanması için komisyon alınabileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, banka kartı ve benzeri kartların kullanımı nedeniyle komisyon alınacağı öngörülmemişti.
Bu kez, kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşlarımız veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmeleri olanağı getirilmektedir.

DAVA AÇMA SÜRELERİ 7 GÜNDEN 15 GÜNE ÇIKARILMAKTADIR

İhtiyati haciz kararlarına ve ödeme ermine karşı dava açmak için yasada mevcut 7 günlük süre 15 güne çıkartılmaktadır. Öteden beri şikayet konusu olan bu husustaki düzenleme olumludur. Mükelleflerin dava açma süresi için kısa olan bu sürenin 15 güne çıkartılması hak arama konusunda önemli bir düzenlemedir. Hatta, 15 gün yerine genel dava açma süresi olan 30 gün olması daha da uygun olurdu.

Ayrıca ;
Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması süresi, Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan süre,
Teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya tanınan süre,
Ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri,Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken süre,
7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.