CHP Niğde Milletvekili, KİT Komisyon Üyesi, Emek Büroları üyesi Ömer Fethi Gürer, “Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları artmaktadır. Neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olan önemli etkenlerdir. Dedi.

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer-“ 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası dahi değişikliklere uğratılmasına rağmen sorunlar artarak devam etmektedir. Ülkemizde genel durumun irdelenip incelenmesi ve alınacak önlemlerinde saptanmalıdır. Dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis  Araştırması da istediği konu ile ilgili şöyle konuştu-“ Ülkemizde iş kazaları sürekli artmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) mevzuatı, uygulama sorunları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları verileri, kaza ve hastalıkların nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği uygulamalarını da içeren kapsamlı bir araştırma ve çalışma yapılması ve mevzuat düzenlemeleri ile konunun ciddi biçimde ele alınması gereklidir.
Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam gibi durumlar dikkate alındığında bir yerde nedenleri konusunda bir görüş öne sürmek olasıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili yasal düzenlemelere rağmen sorun azalmamakta, artmaktadır. Sistemin tıkandığı, sorun ürettiği noktalara müdahale insan yaşamı içinde gerekli ve zorunlu ihtiyaçtır.

İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağıntılı çok-bilimlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığı ve güvenliği konusu direkt işverenlerin sorumluluğu altında olmalıdır. Uzman hekim ve sağlık personelinin işyerlerinde faaliyetleri ve varlıklarının, maliyet hesabı düşünülerek değil, iş ve meslek kazalarını azaltıcı önlem için olduğu gerçeği görülmelidir.
Yasal düzenlemeyle iş güvenliği ile ilgili bir uzman birden çok işyerine danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Mühendisi dışlayan yaklaşım aynı zamanda işverenin sorumluluğunu da azaltmıştır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş ise de yasal düzenleme bu oluşumları da işlevsiz konuma düşürmüştür.
Zorunlu/aktif sigortalı kayıtlı çalışanları kapsayan SGK verilerine göre, iş kazalarında artarak devam eden bir süreç yaşanmaktadır. Meslek hastalıkları ile ilgili de SGK istatistiklerinde 81 il içinde yalnızca 21 ilde vakalardan söz edilmesi soruna yetersiz yaklaşımında bir göstergesidir.

Sorunun kapsamlı ele alınarak Sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı katılımı ile yapılacak bir işbirliği ile en aza indirilmesi olasıdır. Bu sürecin her yönü ile ele alınması iş kazalarının önlenmesi ve azaltılması, meslek hastalıkları ile ilgili kapsamlı ve detaylı çalışmalara yönlenmesi sorunun ilk elden tüm boyutları ile ele alınması ile olasıdır. TBMM’de kurulacak Meclis Araştırma Komisyonunun çok yönlü ve kapsamlı bir çalışma yürüterek her yönüyle konuya bakıp gelecekte olabilecek kazalarında önlenmesini sağlayacak bir araştırma yapması olasıdır. Tüm tarafların dinleneceği, ülkenin farklı illerinde ve iş yerlerinde yapılacak araştırma ile verilerin alandaki durumununda gözleneceği bir çalışma iş sağlığı ve iş güvenliği adına önemli bulgularla yeni yasal düzenlemeleri de yaratacak bir çalışma olacaktır.”dedi.