ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(198263)

0
80

2 Grup Muhtelif Gıda ve Sebze Meyve Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/170301
1-İdarenin
a) Adresi:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0(312) 210 38 45 – 0(312) 210 37 31
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Grup Muhtelif Gıda ve Sebze Meyve Alımı 1. Grup Muhtelif Gıda Alımı-62 Kalem 2. Grup Sebze Meyve Alımı-43 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri:2 Grup Muhtelif Gıda ve Sebze Meyve Alımı (1. Grup Muhtelif Gıda Alımı-62 Kalem ve 2. Grup Sebze Meyve Alımı-43 Kalem) sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünün siparişleri üzerine partiler halinde istendiği miktar ve zamanlarda teslim edilecektir. Sözleşmenin 01.01.2016 tarihinde sonra imzalanması durumunda ise ihale konusu ürünlerin teslimatı sözleşmenin taraflarca imzalanıp, yürürlüğe girmesinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar yapılacaktır. Siparişler Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünce günlük bildirilebileceği gibi haftalık olarak da bildirilebilir. Değişiklikler bir gün önce haber verilir. Siparişler saat 9 da teslim edilecektir. Malzemeler istenildiği zaman istenilen miktarlarda teslim edilecektir. Yuva Müdürlüğü Tesellim Komisyonunca tesellüm edildikten sonra teslim alınır. Ürünler evsafına uygun olarak getirilmediği takdirde tesellüm komisyonunca geri çevrilir. Firma en geç iki saat içerisinde yerine yenisini temin etmek zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati:21.12.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İstekliler, 1.Grup Muhtelif Gıda Alımı (62. Sirke hariç): her ürün için ürünü üreten firmaya ait Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili mevzuata göre düzenlenen İŞLETME KAYIT BELGESİ’ ni  ihale teklif dosyasında sunacaklar. (aslı veya noter tasdikli sureti )
2. İstekliler, 1.Grup Muhtelif Gıda Alımı: 5. Meyva Suyu (1 kg *12 adet) için ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işletme kayıt numarasına sahip olacaktır. Bu izin belgesinin numarası ürün ambalajı üzerinde baskılı olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak istekliler, ihale saatine kadar  1.Grup Muhtelif Gıda Alımı  için  ürünlerin üzerinde üretici firma etiketi bulunan numuneleri teklif zarflarıyla birlikte teslim edecekler .
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.