İlk, orta, lise üniversiteler ve yüksekokullar öğretime başlıyor. Özel Liseler başladı bile.
Aileler çarşıda, pazarda okul ihtiyaçları için harcama yapacaklar. Okul servis ücretlerine yüzde 12- 13 oranlarında değişen zamlar açıklandı. Memura 3, 3.5 zam verilirken memur enflasyona ezdirilmemiş oluyor!

Defter, kalem, kitap, giysi, servis ücretleri v.s. Çocukları özel okullarda okuyanların özel okul ücretleri, ana okul ve benzeri giderleri aileleri kara kara düşündürüyor.
Biz kısmen de bu giderlerin vergi matrahından indirme ile ilgili pozitif bir hatırlatmadan bulunalım. Bu harcamaların ne kadarı vergi matrahından gider olarak düşer. Düşer ise ne kadarı veya hangi oranda düşer bu yazımızda bu konular üzerinde duracağız.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİ NELERDEN OLUŞUR?

Eğitim ve öğretim kurumlarına yani anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yüksek okul ile özel okul, kreş ve benzeri eğitim yerlerine yapılan eğitim öğretim ücretleri, öğrenci taşıma giderleri, kurs giderleri ile her türlü ders araç gereçleri, ders ve yardımcı kitaplar, roman, öykü vb. beyan edilen gelirden indirilmesi mümkündür.
Vergi mükellefiyeti bulunan yurtlara öğrenci sıfatıyla yapılan yurt harcamaları vergi matrahından indirilirken, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan Üniversitelere yapılan öğretim giderleri ile okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi ise söz konusu değildir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERLERİNİN VERGİ GELİRLERİNDEN İNDİRİLMESİ

Gelir Vergisi Kanununun 89/2 maddesinde gelir vergisi mükellefleri verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilen vergi matrahından bazı giderlerin beyanname üzerinden indirilmesi hakları bulunmaktadır. Eğitim öğretim giderleri ‘bildirilecek vergi gelirinden indirilmesi’ konusu genelde halk tarafından ‘vergiden düşürülme’ diye anlaşılmaktadır. Yani ‘vergiden düşme’ tabiri yanlış kullanılmakta çoğu kez de yanlış anlamalara neden olmaktadır.

Mükelleflerin vergiden değil, gelir vergisi beyannamesi üzerinden bildirilen vergi matrahından indirme hakları var. Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı miktar demektir.  Mükellefler vergi matrahlarını tespit edip beyannamelerinde gösterir. Ödeyecekleri vergiyi hesaplamadan önce vergi matrahları üzerinde varsa belgeli eğitim ve öğretim giderlerini indirebilir. Yani doğrudan vergiden indirmeleri söz konusu değildir.
Bu harcamaların beyan edilen gelirlerden düşülebilmesi için bazı koşullar da bulunmaktadır. Bu koşullar aşağıda açıklanmıştır.

GİDER TÜRKİYE’DE YAPILMALIDIR

En önemli koşuk giderin Türkiye’de yapılması gerekir. Türkiye dışında yapılan eğitim ve öğretim giderleri gelirden indirilmez. Yani Amerika, İngiltere ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan öğrenci için yapılan eğitim öğretim gideri vergi matrahından indirilmez.
Eğitim öğretim giderlerinin vergi gelirinden indirilebilmesi için öncelikle giderin Türkiye’de yapılması gerekir. Mükellefler harcamaları için gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerden aldıkları belgelerle belgelemelidirler.

KİMLERİN GİDERLERİ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLİR?

Beyanname üzerindeki gelirlerden indirilecek eğitim öğretim gideri mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına (25 yaşını doldurmamış çocuklarına) ilişkin kişilerin şahsi eğitim ve öğretim giderlerine ait olmalı, hiçbir şekilde ticari, zirai, mesleki veya diğer kazanç ve iratlarına ait olmamalıdır.
İndirilecek gider, beyan edilecek gelirin safi tutarının %10’unu aşmaması gerekir. Aşan kısım vergi matrahından indirilmez.
Eğitimin Türkiye’de yapılması ve harcamaların yapıldığı eğitim kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişiliğe haiz kurumlardan olması halinde, bu kurumdan alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilmesi mümkündür.
Öğrenci yurtları, gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi ise, bu yerlere yapılan ödemeler de indirim konusu yapılıyor.
Üniversitelere yapılan ödemeler, üniversiteler kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için indirilemiyor. Okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine yapılan bağışlar da beyanname üzerinden indirim konusu edilemiyor.
Zarar gösteren mükellefin beyanname üzerinden bir matrahı olmadığı için indirimi de söz konusu değildir.

BEYAN EDİLEN GELİRİN %10’NU GEÇMEYECEK

Eğitim ve öğretim giderlerinin beyanname üzerinden indirilmesinin bir koşulu da beyan edilen gelirin %10’nu geçmemesidir. Diyelim ki mükellefin 100.000 TL geliri olsun. 3 çocuğu için ise 18.000 TL eğitim öğretim gideri yapmış olsun. Kanuna göre gelirinin %’10’undan fazla indirim yapamadığından dolayı, gelirinden indirebileceği rakam 10.000 TL olup, 8.000 TL ise indirim konusu edilemeyecektir.

İŞÇİ VE MEMURLAR YANİ ÜCRETLİLER BU GİDERLERİ VERGİLERİNDEN İNDİREBİLİRLER Mİ?

İşçi, memurlar, sözleşmeliler yani ücret geliri elde eden kişiler, eğitim harcamalarını, gelirlerinden indirememektedir. Kanunda bu konuda açık hüküm bulunmaktadır.

ŞİRKET ORTAKLARI DA İNDİRİMDEN YARARLANIR Mİ?

Şirket ortakları, kár payı ya da temettü gelirleri veya başka gelirleri nedeniyle, gelir vergisi beyannamesi vermektedirler. Şirket ortakları da verdikleri beyannameleri üzerinde eğitim ve öğretim giderlerini beyannameleri üzerinden indirim konusu edebileceklerdir. Şirket geliri üzerinden herhangi bir indirim söz konusu değildir.

FACEBOOK YORUMLARI