Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren, halkoyuna sunulacak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak referandumda kabul edilirse bakın neler olacak neler:

Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirildi,
Mecliste görev yapan milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılacak, süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak, bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
Başbakanlık ve bakanlar kalkacak, Yürütme yetkisi cumhurbaşkanında olacak.
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM’nin üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşecek ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.
TBMM, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.
TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.
Cumhurbaşkanı; olağanüstü hal ilan edebilecek.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilecek.
Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanamaması hâli hariç olmak üzere, olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Meclis’te görüşülecek ve karara bağlanacak.
“Yüksek” kelimesi çıkarılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşacak, iki daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabi üyesi olacak.
TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.
Bu değişiklikler halk oyu ile kabul edilirse demokratik Parlamenter rejim yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek ve kim olursa olsun Cumhurbaşkanı seçilecek kişi “tek adam” olarak geniş yetkilerle Türkiye’yi idare edecek.
Hayır çıkması durumunda ise parlamenter demokratik rejim bugün olduğu gibi aynen devam edecek.
Karar sizin.