Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) tarafından açılan davada Danıştay 5.Dairesi, memurlara verilen saatlik izinlerin yıllık izninden düşülemeyeceğine karar verdi.
Büro Hak-Sen tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesindeki “Zorunlu hallerde kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir.İdari  izinlerin toplam sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür” ibaresinin iptali için  açılan davada Danıştay 5. Dairesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Danıştay  kararında; “Kanunda ve Bakanlar Kurulu kararında,yıllık izinden düşülecek sürelerin tahdidi biçiminde sayılmış olması karşısında, alt derece bir düzenleme olan Yönerge ile yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik (idari) iznin de bu sürelere eklenebilmesine, normlar hiyerarşisi kuralı uyarınca hukuken imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamıştır” gerekçesine yer verildi.

FACEBOOK YORUMLARI