Anayasa Mahkemesi, görevden alınan kamu görevlilerinin mahkeme kararıyla eski göreve dönüşlerinde aranan ‘kadro boşluğu’ şartını iptal etti.

CHP ve bazı mahkemeler, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Talepleri birleştirerek inceleyen Anayasa Mahkemesi, görevden alınan kamu görevlilerinin mahkeme kararıyla göreve dönmesine ilişkin hükümleri düzenleyen 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesinin 1 numaralı fıkrasının 3. Ve 4. Cümlelerini iptal etti.
Resmi Gazete’de sayısında yayımlanan iptal kararının gerekçesinde, dava dilekçesinde, hukuka aykırı olarak görevinden alınan bir kamu görevlisinin yerine aynı kadroya başka bir kişinin atanması durumunda, mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanma imkânının kalmayacağı, uygulamada idare tarafından boşalan kadro veya göreve hemen başka bir kişinin atandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemeyle yargı kararlarının uygulanmasının etkisiz kalacağı, bu durumun hukuk devleti ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri ile idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olduğu kuralına aykırılık oluşturduğunun belirtildiği anımsatıldı.
Kararda, itiraz konusuyla, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğinin, dava konusu elde edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirileceğinin düzenlendiği belirtildi.
Kararda, İtiraz konusu 4. cümleyle ise eski kadro ile atanılan yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu farkın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 91. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödeneceğinin ifade edildiği kaydedildi.
İdare hukukunda verilen iptal kararlarında dava konusu idari işlemin, tesis edildiği tarihten geçerli olmak üzere hukuksal varlığına son verildiği, işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki durumun geçerliğinin sağlandığının ifade edildiği kararda, bu uygulama ile hukuka aykırı olduğu belirlenmiş olan idari işlemin bütün sonuçları ile ortadan kaldırılarak hukuk düzeninin korunmasının amaçlandığı belirtildi. İdare karşısında bireylerin hak arama özgürlüğünü kullanmalarının, idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olmasına bağlı olduğunun ancak bu konunun, tek başına hukuk devleti ilkesi bakımından yeterli olmadığının vurgulandığı kararda, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için aynı zamanda idarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.