Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.
Meclis Genel Kurulu’nda, Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülüyor.
Tasarının kabul edilen 26 maddesinin getirdiği düzenlemeler şöyle:
TİCARİ KAZANÇLARININ 8 BİN TÜRK LİRALIK KISMI ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ ALINMAYACAK
Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin Türk Liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak.
Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlardan harç alınmayacak.
MEMURA YENİ HAKLAR
Memurların doğum sonrası kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilecek.
MEMUR ANNELERE YENİ HAKLAR
Yasayla memur annelere de yeni haklar getirildi.
Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.
EVLAT EDİNENLER İÇİN DE YENİ HAKLAR GELDİ
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanacak.
MEMUR ANNEYE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI
Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek.
ÇOCUĞUN ENGELLİLİK DURUMUNUN TESPİTİ HALLERİNDE BU SÜRELER ONİKİ AY OLARAK UYGULANACAK
Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanacak.
İSTEKLERİ ÜZERİNE YİRMİDÖRT AYA KADAR AYLIKSIZ İZİN VERİLECEK
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine düzenleme uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanacak.  İstekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecek.
EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNAT ORANLARI YÜZDE 25 ORANINDA ARTIRILACAK
Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlanmakta oldukları emniyet hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılacak.
YÜKSEKÖĞRENİMLİ OLANLARIN EK GÖSTERGELERİ YÜKSELTİLECEK
Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri yükseltilecek
DOĞUM SONRASI YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA
MADoğum yapan memurlar doğum sonrası analık izni uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek.
Bundan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenecek.
MUHTARLARIN MAAŞLARI ARTACAK
Muhtarların net 940 Türk Lirası olan ödenekleri 1.300 Türk Lirasına yükseltilecek.
Uzman erbaş olarak en az yedi yıl hizmeti bulunanlar,  kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına geçebilecek.
UZMAN ERBAŞ VE JANDARMALARIN EK GÖSTERGELERİ YÜKSELTİLECEK
Uzman erbaşların ek göstergeleri yükseltilecek.Uzman jandarmaların ek göstergeleri yükseltilecek.
Uzman erbaşlardan görevde bulundukları süre içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilecek.
-DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ-
İşçiye, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenecek. Ödenek süresi, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar olacak.  Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenecek. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak.
– İŞÇİLER İÇİN ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ-
Yasayla kadın işçilerin “Analık halinde çalışma ve süt izni”nde de değişiklik yapıldı.
-“EBEVEYNLERDEN BİRİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK”-
Analık halinde çalışma ve süt izni sonrasında mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Bu talep işveren tarafından karşılanacak ve geçerli fesih nedeni sayılmayacak. Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecek. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirecek. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanacak.
– ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA ÇIKARILACAK YÖNETMELİKLE BELİRLENECEK-
Kısmi çalışmanın yapılabileceği sektör veya işler ile usul ve esasların sosyal tarafların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak.
-KADIN İŞÇİ BİRİNCİ DOĞUMDA ALTMIŞ GÜN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR ÜCRETSİZ İZİN VERİLECEK-
Kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüzyirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüzseksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek.
-EMEKLİLER-
Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak.
Yemde ve gübrede Katma Değer Vergisinin kaldırılacak.
Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve  genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak.