Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mali olmayan şirketlerin brüt katma değerinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2015 yılında yüzde 50,6 oldu.

TÜİK, 2009-2015 yılları için ilk kez oluşturulan Kurumsal Sektör Hesapları verilerini açıkladı. Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uyum kapsamında oluşturulan hesaplara göre, hanehalkı brüt katma değerin GSYH içindeki payı 2009 yılında yüzde 28,1 iken 2015 yılında yüzde 24,9 olarak hesaplandı. Aynı yıllar için mali olmayan şirketlerin yüzde 46,5 olan katma değer payı 2015 yılında yüzde 50,6’ye ulaştı.

GAYRİ SAFİ TASARRUFLARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI 2015 YILINDA YÜZDE 24,8 OLARAK HESAPLANDI

2015 yılında yüzde 24,8 olarak gerçekleşen brüt tasarrufların yüzde 8,7’si mali olmayan şirketler; yüzde 2,2’si mali şirketler; yüzde 4,4’ü genel devlet ve yüzde 9,4’ü hanehalkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kurumlar tarafından gerçekleştirildi.
Genel devlet gayri safi tasarruf oranı 2009 yılında yüzde -1,5 iken 2015 yılında yüzde 4,4 seviyesine ulaştı.

HANEHALKI TASARRUF ORANI 2015 YILI İÇİN YÜZDE 13,5 OLARAK HESAPLANDI

Hanehalkı tasarruf değerinin kullanılabilir gelir içerindeki payı 2009 yılında yüzde 10,1 iken 2015 yılında yüzde 13,5 oldu.

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN GAYRİ SAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU YÜZDE 23,4 ARTTI

2014 yılında mali olmayan şirketlerin 336 milyon TL olan gayri safi sabit sermaye oluşumu 2015 yılında yüzde 23,4 artarak 415 milyon TL seviyesine ulaştı.
2015 yılında gayri safi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payları; mali olmayan şirketlerde yüzde 17,8; mali şirketlerde yüzde -0,1; genel devlette yüzde 3,3 ve hanehalkı için yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.