Meclis Genel Kurulu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı üzerinde verilen sığınma odalarına ilişkin önerge kabul edildi. Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Çalışma Bakanlığında bir yıl içerisinde çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenecek.Genel Kurul’da dün İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının 9 maddesi kabul edildi. Tasarı metninden iki madde çıkarılırken önergelerle de maddelerde değişiklik yapıldı.
Kabul edilen önergeyle tasarının ikinci maddesi metinden çıkarıldı. Tasarı metninden çıkarılan madde, İş sözleşmesi ile çalışanların; kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hâle getirmesi, iş ile ilgili güvenlik kurallarına uymaması hususlarından dolayı ayrı ayrı üç defa yazılı olarak uyarılması hâlinde işveren bakımından iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhâl fesih hakkı doğmasını öngörüyordu.
Kabul edilen önergeyle tasarının 8. Maddesi de tasarı metninden çıktı.Kabul edilen maddelerin getirdiği düzenlemeler şöyle:Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine yoksa çalışan temsilcisine bildirilecek.Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılacak.