Elimde var. Bu Anayasa’da, o dönemin Cumhurbaşkanı ’ün kullanacağı yetkiler tek tek sıralanmış. Madde 35 şöyle diyor: “Cumhurbaşkanı, Meclis’in kabul ettiği kanunları 10 gün içinde ilan eder.

Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere gene 10 gün içinde gerekçesi ile birlikte Meclis’e geri verir. Anayasa ile bütçe kanunu bu hüküm dışındadır.
Meclis geri verilen kanunu gene kabul ederse cumhurbaşkanı onu ilan etmek ödevindedir.”
++
Madde 36’yı okuyalım:
“Cumhurbaşkanı her yıl kasım ayında hükümetin geçen yıldaki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uygun görülen tedbirler hakkında bir söylev verir. Yahut söylevini başbakana okutur.”
++
Madde 37’de ise şunlar yazılı:
“Cumhurbaşkanı, yabancı devletler yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi temsilcilerini tayin eder ve yabancı devletlerin siyasi temsilcilerini kabul eder.
++
Gelelim, madde 39’a:
“Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararlar başbakan ile birlikte ilgili bakan tarafından imzalanır.”
++
Madde 40, Başkomutanlık yetkilerini belirlemiş:
“Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüce varlığından ayrılmaz ve cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Harp kuvvetlerinin komutası barışta özel kanuna göre Genelkurmay Başkanlığına ve seferde Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından tayin edilecek kimseye verilir.”
++
Madde 41’de cumhurbaşkanının hangi hallerde Meclis’e karşı sorumlu olduğu anlatılmış:
“Cumhurbaşkanı, vatan hainliği halinde Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludur. Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararlardan doğacak sorumluluklar 39 uncu madde gereğince bu kararı imzalayan başbakanın ve ilgili bakanındır.
Cumhurbaşkanının özlük işlerinden dolayı sorumlu tutulması gerekirse, Anayasa’nın milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili 17’inci maddesi hükümlerine uyulur.”
++
Madde 42’de cumhurbaşkanının af yetkisini nasıl kullanacağı ifade ediliyor:
“Cumhurbaşkanı, hükümetin teklifi üzerine, daimi malullük veya kocama gibi özlük sebeplerinden dolayı belli kimselerin cezalarını kaldırabilir veya hafifletebilir.
Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tarafından suçlanarak hüküm giyen bakanlar hakkında bu yetkiyi kullanamaz.
++
44’üncü madde, başbakanın ve bakanların nasıl atanacağını düzenlemiş:
“Başbakan, cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tayin olunur.
Öteki bakanlar, başbakanca, Meclis üyeleri arasından seçilip tamamı cumhurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Meclis’e sunulur.

Meclis toplantı halinde değilse sunma işi Meclis’in toplanmasına bırakılır.”
++
Keşke, CHP, 1924 Anayasası’nda cumhurbaşkanına verilen yetkiler ile 16 Nisan’da referanduma sunulacak Anayasa’da cumhurbaşkanına verilecek yetkileri karşılaştırmalı olarak bir kitapçıkta toplayıp dağıtsa da vatandaş oyunu kullanmadan önce tabloyu daha net görebilse…