İmalat sanayicisinin inşaat yatırımlarına KDV iadesi

0
312

Bu yılın başında yasalaşan 6770 sayılı Torba Yasa ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 37 nci madde ile 2017 yılı imalat sanayiine yönelik indirim yolu ile giderilemeyen katma değe vergilerinin iadesi yasalaşmış ve iadelerde yapılmaya başlanmıştı.

Bu kez TBMM’İ Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen Torba Yasa Tasarısıyla uygulamanın 2018 yılında da devam etmesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilirse 2017 ve 2018 yılları için uygulanacaktır.
Buna göre; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi katma değer vergisi uygulaması ilgili yıllar için aşağıdaki gibi uygulanacaktır:
– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 -2018 yıllarında yüklenilen ve bu yılların altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2018 yıllarında yüklenilen ve bu yılların yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükelleflere iade edilecektir.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 10 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL

UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (3 Şubat 2017 tarih ve

29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) ile uygulama ayrıntılı olarak açıklanmıştır. TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasasının da TBMM’de yasallaşması halinde uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:
– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018),

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018),

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018) talep edilmesi halinde iadesi yapılacaktır.

Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir.

2018 yılında yapılacak iadelerde de yukarıda açıklandığı üzere uygulamaya devam edilecektir.

İSTİSNA NASIL UYGULANACAK

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt, nakliye, hafriyat ve bu işlere ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını içermektedir.

Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olduğundan, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. İstisna yatırımı yapana belge sahibine uygulanacağı için; mal teslimi veya hizmet ifasında bulunanlara uygulanması söz konusu değildir.

Bu şekilde yüklenilip, indirim hesaplarına dahil edilen vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili dönemin altı aylık veya yıllık dönemlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi yapılmaktadır. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacağı da tabiidir.

İADE İÇİN ARANACAK BELGELER

Bu işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranacaktır.
– Standart iade talep dilekçesi,
– İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
– Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği.

MAHSUBEN İADE

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmesi halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

NAKDEN İADE

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde ise, aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

YATIRIMIN TAMAMLANAMAMASI HALİNDE VERGİ VE CEZA VE FAİZİ İLE BİRLİKTE GERİ ALINACAK

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecektir.
Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı için de özel düzenleme bulunmaktadır. Verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi izleyen takvim yılı başında başlaması da uygun bulunmuştur.