İnternet hayatımızın her alanına yaygınlaşarak girmektedir. Sınırsız bilgiye ulaşmada günlük özel ve resmi her türlü işlerimizi internet kanalı ile yapar olduk. Facebook, Twitter, İnstagram, Foursquare, Linkedin, Google ve yeni çıkacak daha nice hizmet siteleri kanalı ile insanlar yer küre üzerinde iletişimde bulunuyorlar.

Bütün Devlet aygıtında yaygın uygulama alanı bulan internet, Maliye idaresi uygulamalarında da başarılı alt yapıya sahiptir. Giderek de yaygın hale gelmektedir. Alışık olduğumuz vergi bildirim ve beyanname verme ile ödeme kuyrukları artık geride kaldı.
Günümüzde ticaret de büyük ölçüde internet aracılığıyla yapılmaktadır. Bir işyeri açmadan internet üzerinden bilgisayarda ya da akıllı telefonla mal ve hizmet alıp vermek mümkün.
Bir site açıp ürünlerini elektronik ortamda tanıtmaya, satmaya başlayan kişi ya da kurumlar vergi mükellefiyetlerini de tesis etmek zorundadırlar.

Torba Yasa Tasarısı ile internette alış-veriş yani e-ticaretin vergilendirilmesi için yeni ek düzenlemeler yapılıyor. Yurt içindeki e-ticaretin vergilendirilmesi kısmen kayıt altındayken, yurt dışında yapılan e-ticaret ise kayıt altına alınmaya çalışılıyor.
E-ticaret yapmak isteyenlere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgilendirme amaçlı http://www.egirisimci.gov.tr isimli bir portal oluşturulmuştur.

Bu kez Torba Yasa Tasarısının 22 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Vergiye gönüllü uyumun artırılması; mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınması, vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

Ayrıca, süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkan sağlanması tasarıda yer almaktadır.

Bu düzenleme ile serbest muhasebeci mali müşavirlere çok büyük bir sorumluluk getirildiği gözden kaçırılmamalıdır. Konu muhasebe ve mali müşavir meslek örgütlerine cezai sorumluluk getiren yeni bir angarya getireceği kesin. Bu öneminden dolayı başka bir yazı konusu da olabilir.

Tasarının elektronik ticaretle ilgili 7 inci bent düzenlemesi; ‘’ Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,” şeklindedir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız yasal düzenlemenin dışında ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile de düzenleme yapılması hazırlıkları yapıldığını Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Hürriyet Gazetesi’nden Neşe Karanfil’e yaptığı açıklamada görmekteyiz. Ağbal özetle, ‘’ Türkiye’de e-ticaret hizmeti verip herhangi bir mükellefiyeti olmayan yurt dışı merkezli internet sitelerine vergi stopajı getirileceği, stopajın ödeme yapan bankalar tarafından yapılacağını’’ açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal; ‘’Elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda birkaç alanda faaliyet yürüttüklerini, bunun için bir Bakanlar Kurulu Kararı hazırlığı yaptıklarını, elektronik ortamda bankalar üzerinden yapılan para transferlerinde yurtdışı kaynaklı yapılacak ödemeler için stopaj kesilmesi sistemini getireceklerini, vergi dairesine kayıtlı olup elektronik ticareti yürüten firmalar için stopaj yapılmayacağını, yurtdışına yapılan satışlarda için stopaj çalışması olduğunu, Türkiye’de vergi mükellefi olanlara ise her hangi bir stopajın söz konusu olmadığını” açıkladı.
Tasarının yasallaşmasını bekleyip görelim.