Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandıkları ‘Casusluk Davası’nın 24 Mart 2016 tarihinde görülen duruşması öncesinde ve sırasında bazı ülkeler diplomatlarının bulunmalarının bazı yetkililerimizde öfkeye neden olduğunu izliyoruz.

Bu tepkiler öyle baskın çıktı ki, Dışişleri Bakanlığı diplomatları bu duruşmaya katılan ülkelerin diplomatik temsilciliklerine ‘hizaya gelin’ tarzında Nota ile bildirim yapmak zorunda bırakıldı.
Bırakınız uluslararası hukuku, meseleye sadece iç hukukumuz açısından yaklaşıldığında Anayasamızın 141. Maddesi ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 182. Maddesi, tanımlanan özel durumlar haricinde duruşmaların herkese açık olduğunu hükme bağlıyor.
Ülkemiz tarafından zamanında kabul edilen ve iç hukukumuzun da bir parçasını oluşturan 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 5. Maddesinin (c) bendinde Başkonsoloslar ve Konsolosların görevleri şöyle tarif olunuyor:
‘Kabul eden Devlet’in (Türkiye’nin) ticarî, ekonomik, kültürel ve bilimsel, hayat şartları ve gelişmeleri hakkında, her türlü kanuni yollarla bilgi edinmek ve bu hususlarda gönderen Devlet hükümetine (yani kendi ülkelerine) rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek.’
Aynı Sözleşme’nin (m) bendinde ise, Konsoloslukların görevlerini nasıl yapacakları kayıtlıdır:
‘Gönderen Devlet tarafından bir konsolosluğa verilen ve kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerinin yasaklamadığı veya bu Devlet’in karşı çıkmadığı veya gönderen Devletle kabul eden Devlet arasında yürürlükte bulunan uluslararası anlaşmalarda belirtilen bütün diğer görevleri yapmak.’
Başkonsolos ve Başkonsolosluk memurlarının kabul eden Devlet’in (Türkiye’nin) kanun ve düzenlemelerine saygı göstermekle ve keza bu Devlet’in içişlerine karışmamakla yükümlü bulundukları da Sözleşme’nin 55. Maddesinde kayıtlı bulunmaktadır.
Yine taraf bulunduğumuz ve iç hukukumuzun bir parçasını oluşturan 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nde Büyükelçiler ile Büyükelçilik personelinin çalışma esasları tanımlanmaktadır.
3. Maddenin (d) bendinde: ‘Bütün yasal imkânlarla kabul eden Devletin (Türkiye’nin) durumunu ve gelişmelerini tespit etmek ve bunlar hakkında gönderen Devlet Hükümetine bilgi vermek’ diplomatik temsilciliğin görevleri arasında açıkça sayılmaktadır.
Diğer taraftan bu sözleşmenin 41. Maddesinin ilk bendi, ‘Diplomatik Temsilcilik şefi ile memurlarının kabul eden Devlet’in (Türkiye’nin) kanun ve düzenlemelerine saygı göstermekle ve keza bu Devlet’in içişlerine karışmamakla yükümlü’ bulundukları da kayıtlı bulunmaktadır.
Kısaca, Dündar-Gül duruşması öncesinde ve sırasında yabancı diplomatik temsilciliğin mensuplarının hazır bulunmasında hiçbir yasal engel bulunmamakta idi. Ta ki mahkeme, “gizlilik” kararı alıncaya değin.
Bugün tepki verenlere dünden 3 örnek vereyim:
Hatırlanacağı üzere, 1999 yılında görülen Öcalan Davası da yabancı diplomatlarca takip edildi ve herhangi bir sorun yaşanmadı.
Zamanında Paris Başkonsolosumuzun, ‘Ermeni Soykırımının Yapılmadığı’ yönündeki sözleri üzerine Paris’te açılan dava müdahil sıfatı taşımaksızın izlenebildi.
Keza, Almanya’da birçok Türk’ü katleden Nazi örgütü NSU’nun davalarını Berlin Büyükelçiliğimiz yine müdahil sıfatı taşımaksızın izleyebildi.
Son olarak, yine yetkililerimizin öfkesi geçmez ise, Dündar-Gül duruşmasına katılan bu densiz (!) diplomatları “istenmeyen kişi” (persona non grata) ilan edip ülkelerine geri postalamaları açısından her iki sözleşmeye göre herhangi bir engel bulunmamaktadır. Üstelik bunu yaparken bu diplomatların ülkelerine herhangi bir bilgi vermek zorunluluğu da yoktur; siyasi ve ekonomik sonuçlarına katlanılabildiği takdirde.
Gazetecilere destek ha? Sizi gidi casus dostları sizi…