12.02.2015 – GATA K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

0
159

GATA KOMUTANLIĞI PLASTİK CERR AD BAŞKANLIĞI İHTİYACI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/10019
1-İdarenin
a) Adresi : GN.DR.TEVFİK SAĞLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123042421 – 3123042250
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : GATA K.LIĞI PLASTİK CERRAHİ AD BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 GRUP (14 KALEM) TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GATA K.LIĞI TAŞINIR TÜKETİLEBİLİR 706 MAL SAYMANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN ANKARA
c) Teslim tarihi : Teslim süresi: Sözleşmenin imzalanmasından sonra 60( Altmış) takvim günü içinde mal teslim edilecektir. Malın Tamamı 1 (bir) defada teslim edilebileceği gibi , her bir kalem miktarı bölünmemek kaydıyla kısmi teslim edilebilir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. Henüz ordu malı olmamış mallar ( muvakkat alınmış henüz muayeneye sunulmamış mallar) için ihtiyati tedbir kararı alınmış ise, yüklenicinin hiç mal getirmediği kabul edilecek ve alıcı tarafından yeniden mal getirmesi için Taşınır Tüketilebilir 706 Mal Saymanlığı tarafından tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın alınmasını takiben en geç 20 (yirmi) gün içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip ihtiyati tedbir kararı konulmuş miktar kadar) Mal getirilerek teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde, sözleşme tasarısının 35. nci madde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanacak Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde 23.2. 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici, bu Kanun hükümlerine uyacağını peşinen kabul eder.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 24.02.2015 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve onaylı olması zorunludur.
İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin İhale tarihi itibarı ile geçerli olan aşağıdaki belgeleri teklif vermeye yetkililer tarafından kaşeli ve imzalı olarak ihale teklif zarfında;
a) Ürünün TİTUBB’a kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, “onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı,
b) İstekli, ithalatçı veya üretici ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, bayii ise bayii olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı (Bayilikle ilgili sunulan belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösterecektir.) sunacaktır.
2. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için ;
a) Üretici veya ithalatçı firmanın, Ürünün TITUBB kapsamı dışında olduğuna dair beyanını teklif ile birlikte yazılı olarak sunacaktır.
b) 7.5.2 maddesindeki Belgeleri de sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yukarıdaki belgeler sadece Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için verilecektir.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için; 7.1.ı maddesinde teklif ile birlikte verilmesi gereken zorunlu belgeler arasında olan TİTUBB kaydı ile ilgili belgeler istekli tarafından verildiğinden dolayı 7.5.2 maddesinde yer alan belgeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için ayrıca talep edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.