Konut veya işyeri yapıp satan inşaat müteahhitlerinin yıllardır kronik hale gelen bir sorunu da çözüldü. Katma değer vergisini peşin peşin her şeyden alan Maliye iadeye gelince; ‘’onu da vermem bunu da vermem’’ hesabı yapıyordu. Alınacak vergiyi hem yıllar sonra, hem de kırpa kırpa kuşa çevirdikten sonra veriyordu.
Bu konuda mükelleflerce talep edilen iade başvuruları, vergi daireleri tarafından ret ediliyor, özelge isteklerine de ret cevabı veriliyor, açılan davaların büyük bir kısmı mükellef lehine sonuçlanmasına rağmen konu bir türlü sonuca bağlanamıyordu.
Son olarak Danıştay 4. Dairesi E:2014/4835, K.2017/2170 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin net alan ile ilgili “III.B.2.1.3.’’ bölümünü ve sosyal ve kültürel donatılara ait katma değer vergilerinin iade edilemeyeceğine dair ‘’III.1.3.1’ bölümünü iptal etti. Böylece müteahhitlerin yıllardır iadesini alamadıkları katma değer vergilerini almalarının önündeki engeli kalkmış oldu.
EKLENTİ VE MÜTEMMİM
CÜZLER İÇİN NET ALAN
HESABININ DIŞINDA
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin net alan hesabı ile ilgili bölümü mükellefler ile vergi idaresi arasında uyuşmazlık konusuydu.
Maliye net alanı; ” Net alan deyimi ‘ konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan’ olarak tanımlanan faydalı alanı ifade etmekte olup, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanır.’’ Şeklinde tanımlıyordu. Binanın eklenti ve mütemim cüz’lerini (bütünü oluşturan tamamlayıcı parçalarını) net alana dahil ediyordu.
İptalden önce; Balkonların 2 m2’si, garajların ise 18 m2’yı aşan kısımları net alana ilave ediliyordu. İptal ile mükellefler lehine net alana eklenmiyor. Dolayısıyla da konutun m2’si büyümediğinden indirimli oranda katma değer uygulamasından da mükellef yararına bir düzenleme yapılmış olmaktadır.
Müteahhit konut alıcılarından yüzde 1 oranında katma değer vergisi aldığı, Maliye ise bu konutların oranını yüzde 18 kabul ederek iadesini vermediği için hem alıcıdan hem de Maliyeden alamadığı fark katma değer vergisinden dolayı mağdur duruma düşmekteydiler. Net alan konusunda yapılan haksız ve yersiz uygulamanın ortadan kaldırılması ile mağduriyet de son bulmuştur.
ÇEVRE DÜZENLEME VE SOSYAL
DONATILARIN KATMA DEĞER
VERGİSİ DE İADE EDİLECEK
Diğer bir husus ise, bazı inşaat giderlerinin bünyesindeki katma değer vergilerinin iade edilmesinin yolunun açılmasıdır.
Anılan Tebliğ’in “III.B.3.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması “ başlıklı bölümünün “3.1.3.1 Genel Olarak” alt başlıklı bölümünde yer alan “bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı gibi alanlara ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’lerin iade edilmeyeceğine” yönelik düzenleme de iptal edilerek inşaat maliyetine dahil olan bu giderlerin bünyesine giren katma değer vergilerinin iade edilmemesi haksızlığı da son bulmuş oldu.
Danıştay 4. Dairesi’nin müteahhit ve konut alıcıları için devrim sayılabilecek E.2014/4835, K.2017/2170 sayılı Kararı ile;
*İnşaat sektörüne yönelik olarak konutların net alan hesabı bundan böyle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne göre değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre yapılması,
*Yap-sat işi yapan inşaat müteahhitlerinin KDV iadesini sınırlandıran ortak kullanıma ait sosyal donatıların (Çocuk parkı, çim alanı, havuz, spor alanları, çevre duvarı, ada içi yollar ve benzeri) yüklenilen katma değer vergilerinin de mükelleflere iade edilmesi,
Hususları temin edildiği için, öteden beri devam eden haksız uygulamaların da sonuna gelinmiş olmaktadır.

FACEBOOK YORUMLARI