CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu’nda değişiklik teklifi hazırladı. Teklif ile; sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içermeye yönelik kamu politikalarının çoğulcu ve katılımcı süreçlerde belirlenmesi amaçlanıyor.

Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile; Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor. Teklif ile sosyal dışlanmanın önüne geçilirken, sosyal uyumun sağlanması amaçlanıyor.
Bu çerçevede teklif ile şu değişiklikler amaçlanıyor:
“Sosyal içermeyi teşvik eden yasaları, düzenlemeleri ve politika çerçevelerini oluşturmak. Sosyal dışlamaya maruz bırakılan toplumsal kesimlerin, diğer toplumsal kesimler kadar kamu harcamalarından yararlanmalarını sağlamak. Dışlanmış grupların ekonomik olanaklarını ve hizmetlere erişimini güçlendirmek. Dışlanmış grupların toplumdaki siyasi temsilini, örgütlenme ve harekete geçme (mobilizasyon) kapasitelerini desteklemek.Yurttaşların temel insan haklarına ilişkin hesap verebilirliği artırmak. Önyargılar ile mücadele ederek toplum genelinde tavır ve tutum değişikliği yaratmak.Toplumsal-kültürel kimliklerin tüm çeşitliliği içinde tanınması, Kültürel ifadenin ve medya görünürlüğünün desteklenmesi ve Hukuki kişiliğin tanınması Ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi.”
Değişiklik ile; beş yıl süreyi kapsayacak Sosyal İçerme Programında sosyal içerme ilkeleri doğrultusunda öncelikli sosyal içerme politika alanlarında sosyal uyumun sağlanmasına ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik hizmet ve destekler ile sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi amaçlanıyor. Sosyal içermeye ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmayı amaçlayan kanun teklifi ile; sivil toplum örgütlerinin sosyal içerme projelerini değerlendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek, bu konularda görüş oluşturmak için gerekli adımların atılması öngörülüyor.