Bireysel Emeklilik Sistemi’nde( BES ) bir katılımcı için devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

DEVLET KATKISININ HESAPLANMASI

Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanacak.
Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verilerin, emeklilik gözetim merkezince belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş gününde saat 14.00’e kadar emeklilik gözetim merkezine gönderimini tamamlayacak. Şirketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlü olacak. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol edecek, aykırılık saptanan verileri düzeltilmek üzere şirketlere gönderecek.
Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden dokuzuncu iş günü sonuna kadar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü tamamlar ve tutarlılığını veya doğruluğunu sağlayamadıkları verileri kayıt kesinleştirme öncesi emeklilik gözetim merkezine bildirecek. İlgili gün sonu itibarıyla kayıtların kesinleştiği kabul edilecek. Emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan kontrol uyarınca gerçekleştirilen düzeltmeler hariç, bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler, yeni gönderilecek veriler ile bu tarihe kadar şirket tarafından tutarlılığı, doğruluğu sağlanamayan ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan vermeyecek şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmayacak.
Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü içinde Müsteşarlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bir mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanacak. Fıkrada belirtilen süre içinde, mutabakat belgesini imzalamayan şirket nezdindeki tahsilatlar için devlet katkısı hesaplanmayacak ve katılımcının diğer şirketlerde sözleşmesi var ise devlet katkısı limiti, katılımcının ilgili sözleşmelerine ödediği katkı payı tutarları için kullanılacak. Söz konusu tahsilatların imzalanan müteakip mutabakat belgelerine konu olması durumunda, bu tahsilatlar ilgili hesap dönemi için katılımcının kalan limiti dahilinde hesaplamaya dahil edilecek. Mutabakat belgesinde yer alması gereken asgari hususlar Müsteşarlıkça belirlenecek.
Ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmemiş veya devlet katkısı hesabına dahil edilmekle birlikte tamamen veya kısmen devlet katkısı almamış yahut sehven haksız devlet katkısı bildirimine konu edilmiş katkı payı ödemeleri, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde yapılacak devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak.