Adalet Bakanlığı’ nın Yargıtay ve Danıştay’ ın yeniden yapılandırılması amacı ile hazırlamış olduğu kanun tasarısı açıkça Anayasanın Hâkimlik ve Savcılık Teminatı başlığını taşıyan 139. maddesine aykırıdır.
Buna göre; Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.
Hükümet ise adaleti hızlandıracağız kisvesi altında geçmişte kendi yandaşlarını veya yandaşı sandığı hâkim ve savcıları doldurarak yüksek mahkemeleri şişirmiştir.
Bugün ise bu tasarı ile yüksek mahkemeleri boşaltmak peşinde.
İstinaf Mahkemelerinin tek kurulma sebebi de iktidarın kendinden olmayanları bu mahkemeler ve gündemdeki tasarı ile görevden uzaklaştıracağını düşünmesidir.
İstinaf Mahkemelerinin yargıyı hızlandırmak imkânı yoktur.
Yeniden duruşma yapılması, tanık dinlenmesi ve keşif gibi mekanizmalar ile daha da yavaşlatacağı aşikârdır.
Tasarı yasalaşınca Anayasa Mahkemesine gideceği şüphesizdir.
Yargı çevrelerinde tasarıyı savunanlar yüksek hâkimlik adlı bir görev olmadığını savunmakta bu sebeple tasarının Anayasa’ya aykırı olmadığını iddia etmekteler.
Aleyhte olanlar ise bu düzenlemenin açıkça Anayasaya aykırı olduğunu belirtiyorlar.
Anayasa Mahkemesi kararları da kural olarak geriye yürümez ve yürütmeyi durdurma kararları verilmez.
Anayasa Mahkemesi olumsuz bir karar verir ise hâkimlerimiz soluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapısında alırlar ve davayı kazanırlar.
Ama Anayasa ve yasalar kimsenin umurunda değil.
Herkes günü kurtarma peşinde. Geleceği düşünen yok.
Mahkeme kadıya iktidar da AK Parti‘ye mülk değil.
Bu yol ve yöntemi her gelen iktidarın izlediğini düşünsenize.
Mecliste her 276 ‘yı bulan iktidar yüksek mahkemelere yasa ile atama yaparsa, yargıyı yasama eli ile baştan dizayn ederse, eski mahkemelerin kararlarını yok sayarsa ne olacak?
Fiili uygulamaları kanunun üstünde tutarak ilk belirtilerini veren kaos dönemi artık yargıda da başlamıştır.
Anayasal kurallara uyulmaması iktidara oy vermeyen halk kesimini, Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsın zihniyetine getirmiştir.
Terörün bu kadar arttığı bir dönemde ülkenin sosyolojik yapısını bu tip tasarılar ile zorlamak doğru değildir.
Bizden samimi şekilde uyarması ‘’AYARINI BOZDUĞUNUZ KANTAR GÜN GELİR SİZİ DE TARTAR’’