9-4-2016-TC. ANKARA BATI KADASTRO MAHKEMESİ(277788)

0
90

2014/34-2015/1 Esas-Karar
Davacı Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı Mehmet Karabalçık aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının sonunda,
Davacının davasının REDDİNE, dava konusu Ayaş İlçesi Yağmurdede (Dastarlı) Köyü eski 4280 (yenileme ile 101 ada 99 parsel) parsel sayılı taşınmazın davalı Mehmet Karabalçık adına tarla vasfı ile tespit gibi tapuya kayıt ve tesciline,” karar verilmiş, kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmiş, Yargıtay 20.Hukuk Dairesinin 16/02/2016 tarih 2015/4496 esas 2016/1765 karar sayılı kararı ile yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.
Mahkememiz dosyası davalısı Mustafa oğlu Mehmet Karabalçık’ın tebligata yarar açık adresi araştırılmış, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalı Mehmet KARABALÇIK’a, Yargıtay onama kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere Yargıtay onama kararının ilan neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize sunulacak yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye verilecek bir dilekçe ile karar düzeltme yoluna başvurulabileceği hususu ihtaren ilanen tebliğ olunur.07/03/2016