9-12-2015-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ-(BASIN 200186)

0
87

6 Kalem Tatlı ve Börek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/172444
1-İdarenin
a) Adresi : TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122022701 – 3122120284
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 TULUMBA 6.000 KG 2 ŞEKERPARE 7.500 KG 3 KADAYIF 10.000 KG 4 SU BÖREĞİ 12.000 KG 5 KOL BÖREĞİ 5.000 KG 6 BAKLAVA 10.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başkanlığımıza bağlı 7 Adet Yemekhane Mutfağına (Gölbaşı kampusü dahil) teslim edilecektir .
c) Teslim tarihi : 6 Kalem Tatlı ve Börek alımı ihalesi sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlayacak olup, 31.12.2016 tarihinde sona erecektir.İdare tarafından ihtiyaca binaen verilen siparişler 1 (Bir) iş günü süresince temin edecek olup, Başkanlığımıza bağlı 7 Adet Yemekhaneye (Gölbaşı Kampüsü dahil) teslim edilecektir. Alımlar peyder pey olarak alımı yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Teknikokullar /Ankara
b) Tarihi ve saati : 31.12.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1. İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,  istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesinin aslını veya noter  onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.
2.İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,  Üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlen Kapasite Raporunun aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.
3. İhaleye  istekli olarak  katılacak  firmalar.İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen,  İşletme Kayıt Belgesi  veya   Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) yada  teklif edilen ürünlere ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesinden birinin aslını veya  noter onaylı suretini  teklif  ekinde sunacaktır
4.İhaleye istekli  olarak katılacak  firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,   İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye istekli olarak katılacak  firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan,    Üretici firma adına  düzenlenmiş, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sitem Kalite Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhalede  istenilen  ürünleri  teknik şartnamedeki istenilen  özellikler göre ( 6 Kalem Tatlı ve Börek) numunelerini teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden alınmış “Tatlı ve Börek Alımı” Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2 Kat Satın alma biriminden, T.C. Halk Bankası Kampüs şubesi nezninde bulunan,IBAN TR65 0001 2001 2940 0006 0000 57 numaralı hesaba yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2 Kat Satın alma birimi Teknikokullar / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.