BİNA ONARIMI, ELEKTRİK VE KALORİFER TESİSATI YENİLENMESİ YAPIM İŞİ
ELN. VE EO SİS.ANA BKM.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Bina Onarımı, Elektrik ve Kalorifer Tesisatı Yenilenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2016/350498
1-İdarenin
a)Adresi:ŞEHİT ÜTGM.HASAN ŞAHAN KIŞLASI ELN. VE EO SIS.ANA BKM MRK.K.LIĞI 0
6946 YENİKENT SİNCAN/ANKARA
b)Telefon ve faks numarası:3122773796 Dahili (4762-4763) – 3122775145
c)Elektronik Posta Adresi:11.ikmal.merkezi@windowslive.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı:4 Kalem Bina Onarımı, Elektrik ve Kalorifer Tesisatı Yenilenmesi Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer:Şehit Üsteğmen Hasan ŞAHAN Kışlası Eln. ve EO Sis.Ana Bkm.Mrk.K.lığı YENİKENT SİNCAN /ANKARA
c)İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer:Şehit Üsteğmen Hasan Şahan KIŞLASI Yenikent Sincan /ANKARA
b)Tarihi ve saati:20.09.2016 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” EK-1 çizelgede yer alan BI ve BII grubu işlerin dışındaki bina işleri, CII grup altındaki 1. Isıtma Tesisatı İşleri, DII. Grup 2.Enerji Dağtım Yeraltı Kablo İşleri, DIV.Grup 1,2 ve 5 maddelerinde yazılı işler
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası 11’inci Ana İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı 2 no.lu İhale komisyon Başkanlığı Yenikent Sincan ANKARA (İlan dokümanları satış şekli ve bedeli açıklaması: 16.03.2011 /27876 R.G. md.5 gereği CD ortamında satış bedeli:1(bir) TL., basılı evrak halinde 20 (yirmi)TL ücretlidir) adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11’İnci Ana İkmal Merkez Komutanlığı 2 no.lu İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 428603) www.bik.gov.tr