DUYURU

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
SIRA NO İHALE
KONUSU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE
ŞARTNAMESİ
BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİHİ
1 Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 no.lu parseldeki 23.245,96 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz 750.000.- 1.000.- 20.09.2016
2 Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 no.lu parseldeki 32.158,97 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz 1.000.000.- 1.000.- 20.09.2016
3 Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 4 no.lu parseldeki 15.723,37 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz 450.000.- 750.- 20.09.2016
1.İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3. İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4. İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6. Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7. İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
tta GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA
Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86
www.ttagayrimenkul.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 404477) www.bik.gov.tr