İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/106533
1-İdarenin
a) Adresi:BAĞLICA MAH. ZİRVE CAD. NO: 68 06790 ETİMESGUT/
b) Telefon ve faks numarası:3122261352 – 3122261353
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:30200 adet bordür, 300 metretül andezit taşı, 3000 adet çimento, 10 ton hasır çelik, 8450 metrekare parke taşı, 1150 metreküp hazır beton, 2000 ton kum, 75 torba kalekim, 250 adet kireç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İdare tarafından gösterilecek alanlar.
c) Teslim tarihleri:Sözleşme konusu malın tamamı sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde altı parti halinde, Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İdarenin belirttiği alanlara, belirttiği zamanda teslim edilecektir. Teslimat programı birim fiyat teklif cetvelinde yer alan sıraya göre aşağıdaki şekilde olacaktır. 1. kalem malzeme her partide 200 adet; 2. kalem malzeme 1. ay 3, 2, 3 ve 4. aylar 2’şer ve 5. ay 1 ton; 3. kalem malzeme 1, 2 ve 3. aylarda 100’er metretül; 4. ve 5. kalem malzemeler 1. ay 3000, 2,4 ve 5. aylar 2000’er, 3. ve 6. aylar 1000’er adet; 6. ve 7. kalem malzemeler 1, 2 ve 3. aylar 1000’er, 4. ay 500 adet; 8. kalem malzeme 1. ay 1000, 2 ve 3. aylar 500’er, 4. ay 400, 5. ve 6. aylar 300’er adet; 9. ve 10. kalem malzemeler 1, 3 ve 4. aylar 100’er, 2. ay 200 metrekare; 11 kalem malzeme talep edildikçe; 12. kalem malzeme 1. ayda tamamı; 13. kalem malzeme 1. ay 100, 2,3 ve 4. aylarda 50’şer adet; 14. kalem malzeme 1 ay 500, 2, 3, 4 ve 5. aylarda 250’şer ton; 15. kalem malzeme 1, 2, 3, 4 ve 5. aylarda 100’er ton; 16. ve 17. kalem malzemeler 1. ay 250, 2. ay 100 ve 3. ay 150’şer metrekare; 18. kalem malzeme 1, 2 ve 3. aylarda 500’er metrekare; 19. kalem malzeme 1. ay 500, 2. ve 3. aylar 250’şer metrekare; 20. kalem malzeme 1, 2 ve 3. aylar 300’er, 4. ay 100 metrekare; 21. ve 22. kalem malzemeler 1. ve 4. aylar 150’şer, 2. ve 3. aylar 100’er metrekare; 23., 24. ve 25. kalem malzemeler 1. ay 200, 2, 3 ve 4. aylar 100’er, 5. ay 150 metrekare olarak teslim edilecektir. İdarenin talebi doğrultusunda ihtiyaç durumunda aylık istenilecek malların miktarı değiştirilebilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:68 Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati:29.04.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 2824 EN 1338
TS 436 EN 1340
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü bordür ve parke taşı alımı ve/veya yapımı işi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bağlıca Mah. Zirve Cad. No:68 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...