8-2-2017-JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI544894

0
65

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(GÜVERCİNLİK/ANKARA)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/16048
1-İdarenin
a) Adresi:ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (ISTANBUL YOLU CARREFOURSA ALISVERIS MERKEZI KARSISI ) 06797 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125105636 – 3122780567
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.400.000 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI, AYRINTISI EK-B TÜKETİM MİKTARLARINI GÖSTERİR ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :AYRINTISI İHALE DOKÜMAN EKİ OLAN ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi:YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE ENERJİ NAKLİ HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP EK-A’DA ABONE NUMARALARI VERİLEN HİZMET BİNALARI İÇİN ENERJİ ALIMI 01 NİSAN 2017 SAAT:00.01’DE BAŞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2017 SAAT 24.00 DE SONA ERECEKTİR. ANCAK SÖZLEŞMENİN 01 NİSAN 2017 TARİHİNDEN SONRA İMZALANMASI DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TAKİP EDEN AYIN İLK GÜNÜ İŞE BAŞLANACAK VE 31 ARALIK 2017 TARİHİ SAAT 24.00 DE SONA ERECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:J.TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1-2 NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU-GÜVERCİNLİK /ANKARA
b) Tarihi ve saati:02.03.2017 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK (ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURULU) TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN ENERJİ PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE SERBEST TÜKETİCİ BELGESİ SAHİBİ OLAN İDAREYE ELEKTRİK ENERJİSİ SATMA YETKİSİ VEREN; EPDK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ İLGİLİ LİSANS (ÜRETİM LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR GRUBU LİSANSI, TOPTAN SATIŞ LİSANSI, DAĞITIM LİSANSI VEYA PERAKENDE SATIŞ LİSANSLARINDAN HERHANGİ BİRİSİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ) TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 544894) www.ilan.gov.tr