8-1-2016-ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(217911)

0
443

5 KALEM YETİŞKİN KÖPEK KURU MAMA, YAVRU KÖPEK, KÖPEK KONSERVE MAMA, SÜT ve PARÇA TAVUK ETİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/183789
1-İdarenin
a) Adresi:Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 blok 5. kat Kızılay ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124588912 – 3124589024
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:5 KALEM HAYVAN GIDASI ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YEŞİLKENT MAH. 555 CAD. NO:86 ÇANKAYA/ANKARA
c) Teslim tarihi:İdarenin belirlediği tarihlerde istenilen miktarlardaki malların resmi referans laboratuvarında yapılmış bu parti mala ait analiz raporu ile birlikte idareye belirtilen adrese teslim edilecektir. teslimat esnasında gerekli boşaltma personeli bulunduracak personel ücreti yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.Ziya Gökalp Cad.N0:11 Blok A2 Blok Kat.5 Kızılay/Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:29.01.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Köpek Mamalarına ait T.C. Tarım Bakanlığı’nca köpek yemi imal belgesi (ruhsat) veya ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.
Köpek Mamalarına ait T.C. Tarım Bakanlığı’nca verilmiş yem depolama ve satış ruhsat belgesi olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı olarak ibraz edilmelidir.
Köpek konserve mamalarına ait T.C Tarım Bakanlığınca Yetişkin ve Yavru köpek maması yemi imal belgesi (ruhsat) veya ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı ya da İdarece aslı görülmüştür olarak Teklif Zarfında bulunduracaktır.
Köpek konserve mamalarına ait T.C. Tarım Bakanlığınca verilmiş yem depolama ve satış ruhsat belgesi olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı yada idarece aslı görülmüştür onaylı olarak teklif zarfında bulunduracaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kuru mama veya  hayvan gıdası alımı,imalatı, satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.Ziya Gökalp Cad.N0:11 Blok A2 Blok Kat.5 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.Ziya Gökalp Cad.N0:11 Blok A2 Blok Kat.5 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.