GEZİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ALTINDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI ŞANLIURFA GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/301270
1-İdarenin
a) Adresi:SAKARYA MAH. ANAFARTALAR CAD. 177 ALTINDAĞ ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125070130 – 3125630713
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2016 YILI 2475 KİŞİ İLE ŞANLIURFA GEZİSİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ŞANLIURFA
c) Süresi :İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 05.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok Z Kat İhale Toplantı Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati:26.08.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-  İhaleye teklif veren istekliler 2015 veya 2016 model şehirlerarası kullanıma haiz klimalı otobüsler kullanacaklardır. . Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacaklar ise araç ruhsatının aslı yada noter tasdikli suretini, eğer yüklenici firma aracı kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli sureti ile kullanacakları aracın ruhsatının aslı yada noter tasdikli suretini teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
2- İhaleye katılan istekliler firmaları adına Ulaştırma Bakanlığından alınmış  D2 veya B2  belgesinin aslı yada noter tasdikli  suretini teklif dosyasının içerisinde sunacaklardır. İstekliler taşımacılığı başka bir firmaya yaptıracak ise  iki firma arasında yapılan taşımacılık sözleşmesi ve kendi D2 veya B2 belgesi yok ise taşımacılığı yapacak olan firmanın D2 veya B2 belgesini teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
3- Teklif dosyasının içerisinde Turizm Bakanlığından alınan Seyahat Acentası yetki belgesinin aslı yada noter tasdikli sureti olacaktır.
4- Kullanılacak her otobüste Tursab’tan alınmış Tursab Üyelik belgesi ve  2016 bandrollü araç Plakası olacaktır.
5- Yüklenici firma tarafından verilecek olan sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri 1. sınıf restaurantlarda verilecektir.  Yemek verilecek olan restaurantın 1. sınıf restaurant olduğuna dair ruhsatın  aslı yada noter tasdikli sureti teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.
6- Gezi esnasında konaklama yapılacak olan otelin adres ve iletişim bilgileri ile öğle ve akşam yemeklerinin verileceği restaurantların adres ve iletişim bilgileri, yemek menüleri  teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.  2. gün verilecek öğle ve akşam yemekleri konaklama yapılan otelde kesinlikle verilmeyecektir.
7- Gezide konaklama yapılacak otel Şanlı Urfa İli Merkezde 4 veya 5 yıldızlı olacak. Otel  odaları 1,  2  veya 3 kişilik odalar olacaktır. Otel odalarında yataklar tek kişilik olacaktır. Eğer odalarda dabıl yatak var ise o yataklar tek kişilik yatak olarak kabul edilecektir. Gezilerin başından sonuna kadar tek otel kullanılacak kesinlikle 2. bir otel kullanılmayacaktır.   Otelin 4 veya 5 yıldızlı olduğuna dair belge teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.  Otelde her odada kaç kişi kalacak ise kişi başına en az bir adet 0,5 litrelik  su ve kişisel ihtiyaçları (terlik, havlu, sabun vb. malzemeler)  bulundurulacaktır.
8- Gezilerde kullanılacak olan otobüs şoförlerinin Nüfus Cüzdanı ile ehliyet belgelerinin aslı yada noter tasdikli fotokopileri teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır. Firma tarafından şoför değişikliği yapılması durumunda önceden Nüfus Cüzdanı ve ehliyet bilgileri idareye sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1- İhaleye teklif veren istekliler 2015 veya 2016 model şehirlerarası kullanıma haiz klimalı otobüsler kullanacaklardır. . Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacaklar ise araç ruhsatının aslı yada noter tasdikli suretini, eğer yüklenici firma aracı kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli sureti ile kullanacakları aracın ruhsatının aslı yada noter tasdikli suretini teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlardan alınmış olan ve bir sözleşmeye bağlı olan olarak gerçekleştirilmiş olan GEZİ hizmetleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şükriye Mah.Ulucanlar Cad.No:63 Ulucanlar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altındağ Belediye Başkanlığı A Blok Z Kat İhale Toplantı Salonu Anafartalar Cad.No:177 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 404445) www.bik.gov.tr