6-4-2016-TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ(296256)

0
136

12 Kalem Sonuç Karşılığı Laboratuvar Testleri Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/88842
1-İdarenin
a) Adresi:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok Kat:3 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125082315 – 3123103829
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:12 Kalem Laboratuvar Testleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 730(yediyüzotuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati:28.04.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Söz konusu ihale kapsamında Teknik Özellikleri aşağıda yazılı olan ve ihale konusu testlerin çalışmasında kullanılacak (1, 8 ve 10 uncu kalemler için) 1 (bir) adet cihaz, isteklinin kendi malı olacaktır.
Cihazın Özellikleri
Teklif veren firma, idrar ve kan aminoasit analiz seti için kuracağı cihaz,
Cihaz.Yüksek Basınçlı Likid Kromatografik (HPLC) yöntemle çalışabilmeli. İdrar ve kan Aminoasit analiz seti ; aminoasit analizörü ,kolon ve standartdan oluşacaktır
Cihaz , serum,idrar,BOS,tükürük v.b. vücut sıvılarında aminoasit tayini yapabilmelidir. Bu analizlerin sonuçlarının güvenilirliği ve tekrarlanabilirliğini gösteren yurtdışı laboratuvarlar tarafından yapılan çalışma raporları ve referans listesi teklif dosyası ile sunulmalıdır.
Cihaz,kompakt yapıda,masa üstü olmalıdır.
Cihaz,kapalı bir koruyucu içerisinde olmalı ve kontaminasyona maruz kalmamalıdır.
Cihazın reaktiflerin bulunduğu sıcaklık kontrollü bölümü olmalıdır.
Cihazın kolonun yer aldığı analiz bölümü ısı kontrollü olmalı 20-80 derece aralığında 0,1
derece sapma hassasiyetinde ayarlanabilmelidir.
Cihazın okuma bölümü çift foto diyotlu olup linerite hatası maksimum 1 Au da %0,3 olmalıdır. Cihazın likid kontrol fonksiyonu olmalı ve şişelerin seviyeleri hem görülebilmeli hemde sesli olarak kullanıcı uyarılmalıdır.
Cihazın,bilgisayar sistemi ve yazıcısı bulunmalıdır.
Firma ihaleye katılacağı cihazı önceden bildirecek original prospektiflerini ihale dosyasına koyacaktır
daha sonra değiştiremez.
Cihaz şehir şebeke cereyanında çalışabilmelidir. Firma cereyan kesilmesi durumunda enaz bir saat
yetecek güç kaynağını da cihazla birlikte kuracaktır.
Cihaz laboratuvar otomasyon sistemine iki yönlü olarak bağlanabilmelidir.
Cihazın orijinal kullanım kılavuzu laboratuvara verilecektir.
Cihaz kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eğitim amaçlı kullanılan kitler
firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir.
Cihaz, sözleşmeyi müteakip en geç 15 gün içinde laboratuvarı kurulacaktır.
Numunelerde en az fosfoserin, taurin, fosfoetanolamin, ure, aspartik asit, hidroksiprolin, theronin, serin, asparajin, glutamik asit, glutamin, sarkozin, α amino adibik asit, prolin, glisin, alanin, sitrulin, α amino bütirik asit, valin, sistin, metionin, sistationin, izilösin, lösin, norlösin, trozin, fenilalanin, β alanin, β amino bütirik asit, homosistein, γ aminobütirik asit, triptofan, etanolamin, hidroksilisin, amonyak, ornitin, lisin, histidin, 3- metil histidin, 1- metil histidin, karnozin, anserin, arjinin ölçümü kantitatif olarak yapılabilmelidir.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
İstekliler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Metabolizma Laboratuvarına teklif ettiği sistemlere yönelik teklif özelliklere uyumluluğu kontrol için ürün numunesi ve uygulamalı demonstrasyon isteyebilir.Demonstrasyon yapamayan veya teknik özelliklere uygun olmayan numuneler veya sistemler değerlenmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen hertürlü laboratuar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Reklam