6-2-2017-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-543676

0
79

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

J VE SHL,GÜV,AKD,BŞK,LIĞI ŞEHİT KORGENERAL İSMAİL SELEN KIŞLASI VE ATEM KOMUTANLIĞI ŞEHİT TUĞGENERAL BAHTİYAR AYDIN KIŞLASINDA BULUNAN ORTA GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI VE TRAFOLARIN 2017 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/570422
1-İdarenin
a) Adresi:JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIGI/ BEYETEPE/ÇANKAYA BEYTEPE 06810 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124645070 – 3124644677
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:10 Kalem 21 Adet Muhtelif Trafo (Detayları İhtiyaç Listesi/Trafo Listesi ile Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası ve Hirfanlı ATEM K.lığı Şehit Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN Kışlası
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 350 (ÜÇYÜZELLİ) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Ankara
b) Tarihi ve saati:03.03.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Trafo veya Yüksek Gerilim (YG) veya Orta Gerilim (OG) Enerji Nakil Hattı tesis edilmesi,
b) Trafo veya Yüksek Gerilim (YG) veya Orta Gerilim (OG) Enerji Nakil Hattı bakım veya onarımının yapılması, işleri benzer iş olarak kabul edilecek olup, yukarıda sayılan işler birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilebilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı J. VE SHL.GÜV.AKD.BŞK.LIĞI BEYTEPE/ANKARA [1 NU.LI NİZAMİYE KARAKOL KOMUTANLIĞI, TEL NU: 0.312 464 4915, 0.312 464 4925, 0.312 464 4935 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 543676) www.ilan.gov.tr

Reklam