DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
TSK SHH.İK.BAK.MRK.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE
MÜSTEŞARLIK

SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/511808
1-İdarenin
a) Adresi:ERLER MAH.TÜRK KIZILAYI CAD. GENERAL SÜKRÜ SÜER KISLASI TSK SHH.IKM.VE BKM.MRK.K.LIGI 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122431190 – 3122443276
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIMI 237.000 METREKÜP (m3)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı. (Etimesgut/ ANKARA)
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalanarak gerekli izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasına müteakip işe başlanacak olup 31.12.2017 tarihi ve saat 24.00 da iş sona erecektir. Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan aboneler Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre bir ay içerisinde en fazla 2 aylık doğalgaz tüketim miktarı kadar doğal gaz yükletebilecektir. Ayrıca idare, herhangi bir dönem içerisinde doğalgaza ihtiyaç duyması halinde yazılı talepte bulunabilir. Yüklenici talebin kendisine tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde talep edilen miktarı yüklemekle yükümlüdür. Ancak sözleşmenin imzalanması işe başlama tarihinden sonra olması durumunda işe başlama tarihi dikkate alınmaksızın sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek, işin bitim tarihi 31.12.2017 tarihi ve saat 24.00 olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı. (Etimesgut/ ANKARA)
b) Tarihi ve saati:28.12.2016 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım lisanslarından en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı. (Etimesgut/ ANKARA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı. (Etimesgut/ ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 501697) www.bik.gov.tr