5-12-2015-SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI(198022)

0
215

Sayıştay Başkanlığı’nca Serbest Piyasadan Sabit Telefon  hizmeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/170307
1-İdarenin
a) Adresi:İnönü Bulvarı No: 45 06520 Balgat/ ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122953942 – 3122954805
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Aylık Paket Görüşme[Şehiriçi 960.000 dk.,Şehirlerarası 96.000 dk.,Uluslararası 1.200 dk.Sbt Telefondn GSM 72.000 dk.,Özel Servis Görüşme (118XY, 444’lü, 0800’lü hatlar, fonotel) 94.800 dk]+DID, GHDSL, PSTN, PRI Port ücr. olmak üzere 12 ay hizmt alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Sayıştay Başkanlığı Hizmet Binasında yer alan telefon santrali ve Teknik Şartnamede belirtilen yerlerde yapılacaktır.
c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Sayıştay Başkanlığı Hizmet Binasında Bulunan İhale Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati:23.12.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, BTK tarafından bu hizmeti gerçekleştirmek için yetkilendirildiğine dair (sabit telefon hizmeti lisansı) belgeyi teklifi ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler tarafından ihale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesi sunulması gerekmektedir.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhale sırasında Ekonomik açıdan en uygun teklifin tespitinde teklif fiyatı tek başına yeterli olmayacaktır. Ekonomik açıdan en uygun teklifin belirlenmesinde, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80’si, Fiyat Dışı Unsurların  ise %20’si, dikkate alınacaktır.
Puanlama sistemi aşağıdaki şekilde olacaktır:
• Fiyat olarak en avantajlı teklif sahibi firma 80 puan üzerinden tam not alacaktır. Bu fiyat teklifi baz alınarak diğer firmaların verdiği teklifler ters orantı yöntemiyle hesaplanacaktır. Örnek; eğer ihaledeki teklif fiyatları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş ise puanlama metodu ve değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Firma A 120.000 TL En düşük teklif 80,00
Firma B 130.000 TL (120.000 * 80) / 130.000 73,85
Firma C 140.000 TL (120.000 * 80) / 140.000 68,57
Hesaplama yöntemi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesaplamada tabloda yer alan puanlama geçerli olacaktır. Hesaplama toplam (en fazla) 20 puan üzerinden yapılacaktır:
Yüklenicinin, Türkiye sınırları içinde farklı illerde ses trafiğini taşımak için kurulmuş PoP/Santral sayısına göre aşağıdaki tabloda bulunan değerlendirme geçerli olacaktır. (Puanlandırma Ağırlığı: 20 Puan)
Kriter PoP/Santral sayısı Puan
21 < PoP/Santral sayısı ≤ 60 4
60 < PoP/Santral sayısı ≤ 200 12
200 < PoP/Santral sayısı 20
İstekliler bu fiyat dışı unsurdan puan almak için; her bir POP/Santrali ayrı ayrı gösterecek şekilde, pop/santral sahibi olduğuna dair belge ve pop/santral kiraladığına dair kiralama belgesi (kira kontratı vs.) sunması gereklidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sayıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mali İşler Müdürlüğü 1.Kat 1039 nolu oda – TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi nezdinde bulunan TR 87 0001 0009 0303 298467 6001 IBAN nolu hesabına ihale dokümanı satış bedeli yatırılarak, doküman satın alınabilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sayıştay Başkanlığı Hizmet Binasında Bulunan Evrak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.