4 TİP DİŞ İMPLANTI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

4 Tip Diş İmplantı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası:2016/448584
1-İdarenin
a) Adresi:Emniyet Mah. Incitasi Sokak 06500 -Yenimahalle / ANKARA – Yenimahalle / ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122965520 – 3122965549
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:4 Tip Diş İmplantı Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deposu
c) Teslim tarihleri:İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşme imzalanmasını takip eden 3. iş günü ürün teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Salonu Beşevler/ANKARA
b) Tarihi ve saati:01.12.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünün TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Ayrıca teklif edilen ürün ile ilgili ürün prikat sayfası, bayilik durumunu bildiren sayfa çıktısı, Tıbbi cihaz durumu çıktısı, firma kaşesi ve tip numarası ile yetkili imzası bulunacak şekilde komisyona sunulacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası istekli en az 5 yıl süre ile bakım, onarım veya ihtiyaç olacak parçaların hizmetini vermelidir. Teknik servis hizmeti verilmesi, implantın yerleştirilmesinden itibaren 2 yıllık garanti süresince implantların raporla belgelenerek ve muhtemel hata nedeni belirtilerek ücretsiz olarak yenilenmesi; ilgili hekim tarafından istenildiğinde her hasta için ölçü postunun teslim edilmesi ve sözleşme süresince ihtiyaç duyulması halinde bu kalemler için ilave destek verilmesi; implant analoğu gibi ara parçaların tümü ve gerektiğinde ilave ara parçaların, yüklenici tarafından siparişten en fazla iki iş günü içerisinde temin edilmesi ve ara parçaların takibi yüklenici sorumluluğunda olmalıdır.
4.3.4.
4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünün TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın numunesi, katologu ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar teklif zarfında verilmelidir.(Numuneler ayrı ambalajda;Firma adı,tip numarası, ürünün markası ile birlikte tutanakla teslim alınacaktır.) Numuneler teknik şartnamede belirtilen tüm aksamı ile ihale saatine kadar idareye bir tutanak ile teslim edilir. Her bir numunenin üzerinde kısım (tip)  ve istekli bilgileri eksiksiz yer almalıdır. Numunelerin değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından yapılır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1 Kısım için Özel ve Resmi kuruluşlarda (Diş Hekimliği Fakültelerine veya T.C. Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine) Diş implantı satmış olmak.
2 Kısım için Özel ve Resmi kuruluşlarda(Diş Hekimliği Fakültelerine veya T.C. Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine) Diş implantı satmış olmak.
3 Kısım için Özel ve Resmi kuruluşlarda(Diş Hekimliği Fakültelerine veya T.C.  Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine) Diş İmplantı satmış olmak.
4 Kısım için Özel ve Resmi kuruluşlarda(Diş Hekimliği Fakültelerine veya T.C.  Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine) Diş İmplantı satmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Ofisi Beşevler/Ankara (Doküman satış bedeli, T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi IBAN: TR110001002532070640795005 nolu hesaba yatırılarak, dekontu Satınalma Ofisine getirilmelidir) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Satınalma Ofisi Beşevler/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-470795) www.bik.gov.tr