AĞ GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS YENİLEME VE EK
GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR
BİLGİ İŞLEM, İSTATİSTİK VE ENFORMASYON DAİRESİ
BAŞKANLIĞI DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ
KURUMLAR SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU, AĞ GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS YENİLEME VE EK GÜVENLİK DUVARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/449930
1-İdarenin
a) Adresi:Eskişehir Yolu 8. km 156 – 06530 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:(312) 292 9090 – (312) 292 9000
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Sermaye Piyasası Kurulu – Ankara ve İstanbul hizmet binaları.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren; Sermaye Piyasası Kurulu Ankara ve İstanbul hizmet binalarında kullanılmakta olan 3 (üç) ayrı Fortigate güvenlik duvarı yazılımları ile birlikte, söz konusu güvenlik duvarlarına ait kayıtların (Log) tutulduğu kayıt tutma yazılımına ait lisanslar kesintiye uğramadan yenilenecek olup, ek 1 (bir) adet güvenlik duvarı donanımının kurulumu ve tüm sisteme ilişkin teknik şartnamede öngörülen konfigrasyonlar 8 hafta içerisinde tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Sermaye Piyasası Kurulu – Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Eskişehir yolu 8. km. No: 156 – 06530 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati:21.11.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamedeki maddelere ayrı ayrı cevap verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 175 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sermaye Piyasası Kurulu – Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Eskişehir yolu 8. km. No: 156 – 06530 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sermaye Piyasası Kurulu – Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Eskişehir yolu 8. km. No: 156 – 06530 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 470305) www.bik.gov.tr