4-2-2017-BOTAŞ-543074

0
56

KIŞLIK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
DOĞALGAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kışlık Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/34344
1-İdarenin
a) Adresi: ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ 23. KM ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122973600 – 3122998300
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:32 kalem Kışlık Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:BOTAŞ Doğal Gaz işletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mevkii Etimesgut / ANKARA
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde sözleşme konusu mallardan birer numune ve söz konusu mallar için teknik şartnamede belirtilen standarda ilişkin belgeleri İdare’ye sunulacaktır. İdare numuneleri inceleyerek teknik şartnameye uygun olduğunu tespit ettiği ürünlerin üretimine onay verecektir. Uygun bulunmayan numuneler geri gönderilerek başka bir numune istenecek ve ihale üzerinde kalan yüklenici teknik şartnameye uygun ürün getirine kadar bu işlem devam edecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Yüklenici’nin İdare’ye numunelerini onaylatması gerekmektedir. Tüm malzemeler işe başlama tarihinden itibaren en geç 40 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık / ANKARA
b) Tarihi ve saati:01.03.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 543074) www.ilan.gov.tr