31-12-2016- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 520829

0
77

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
KOD SIRA NO YERLEŞKE YERİ ADA /
PARSEL ALANI (m²) KİRA SÜRESİ KULLANIM YERİ/AMACI TAHMİNİ KİRA BEDELİ /YILLIK GEÇİCİ
TEMİNAT (%3) TL İHALE
TARİHİ İHALE
SAATİ
101 1 Sıhhiye 5881/3 330 m² 3 YIL F-1 Blok Zemin kat A Kapısı yanı Banka Şube yeri 1.092.000,00 TL 32.760,00 TL 11.01.2017 11.00
1- Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 11.01.2017 Çarşamba günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
B- Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)
C- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’na veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
D- İmza Sirküleri Vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’ de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
(Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
F-Ticaret Sicili Gazetesi
G- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
H- İhale şartnamesi ekinde bulunan teklif mektubu örneğine göre hazırlayacakları teklifleri,
I- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve dokümanın satın alındığına dair makbuzu
İ- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’ne belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
4- İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
8- Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespitte serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA
E-posta: [email protected] Telefon: 0 (312) 305 1034 – 305 4107 adresinden alınabilir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 520829) www.ilan.gov.tr