ANKARA-KAZAN TEKKEKÖY GÖLETİ SULAMASI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara-Kazan Tekkeköy Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2016/383557
1-İdarenin
a) Adresi :Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3122197700 – 3122197571
c) Elektronik Posta Adresi :dsi5prjins@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Ankara-Kazan Tekkeköy Göleti Sulaması işi kapsamında; 197 ha sahanın sulama şebekeleri, bunun üzerindeki PE100 boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve ilgili sanat yapıları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kazan / ANKARA
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Zemin Kat Turkuaz İhale Salonu M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati :25.10.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
35.1.1.
35.1.1.1. Değerlendirme TP “Teklif Puanı”, DTP “Dengeli Teklif Puanı” ve “Benzer İş Puanı” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
35.1.1.2. Teklif Puanı (TP) 50 puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (Tmin / Tis) x 50
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: İsteklinin Teklif Puanı,
Tmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
Tis: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder
Hesap sonucu bulunan TP (Teklif Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
35.1.1.3. DTP “Dengeli Teklif Puanı” 30 puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  Dengeli Teklif Puanı 30 puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı   hesaplanarak bulunan oranın alt ve üst sınır arasında kalması durumunda tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Sıra
No İş Kalemi/
Grubu No İş Kalemi/Grubu Adı Puanlama için esas alt sınır
(isteklinin bu imalata verdiği teklif / toplam teklif)
% Puanlama için esas üst sınır (isteklinin bu imalata verdiği teklif / toplam teklif) % PUAN
1 AKTS-02 6 Atm Basınç Dayanımlı Ø560 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 12,00 18,00 5,1
2 AKTS-21 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 450 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 6,00 12,00 3,2
3 AKTS-20 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 400 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 6,00 12,00 3,2
4 AKTS-19 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 355 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 4,00 10,00 2,4
5 AKTS-50 Her Genişlikte Servis ve Bakım Yolu Yapılması 3,00 9,00 2
6 AKTS-13 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 500 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 3,00 9,00 1,6
7 AKTS-07 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 200 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 2,00 5,00 1,1
8 AKTS-01 6 Atm Basınç Dayanımlı Ø250 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 2,00 5,00 1
9 AKTS-25 Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 2,00 5,00 1
10 AKTS-03 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 110 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,50 4,50 0,8
11 AKTS-24 12,5 Atm Basınç Dayanımlı Ø 160 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,50 4,50 0,7
12 AKTS-14 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 140 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,50 4,50 0,7
13 AKTS-18 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 250 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,50 4,50 0,7
14 AKTS-11 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 315 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,50 4,50 0,7
15 AKTS-08 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 225 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,50 4,50 0,6
16 AKTS-12 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 400 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,00 3,00 0,6
17 AKTS-23 12,5 Atm Basınç Dayanımlı Ø 140 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,00 3,00 0,5
18 AKTS-15 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 160 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,00 3,00 0,5
19 AKTS-46 Zemin Altı Ayrımda Ø450 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø100 Sürgülü By-Pass Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 1,00 3,00 0,5
20 AKTS-09 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 250 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,00 3,00 0,5
21 AKTS-10 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 280 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 1,00 3,00 0,5
22 AKTS-48 Cazibeli Ø 100 Boru Sonu Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,50 1,50 0,5
23 AKTS-27 Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Hidrantının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,50 1,50 0,4
24 AKTS-17 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø 200 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,50 1,50 0,3
25 AKTS-32 Çift Çıkışlı Hidrolik Hat Sonu Sulama Hidrantının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,50 1,50 0,3
26 AKTS-47 Cazibeli Ø 100 Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 0,50 1,50 0,3
27 AKTS-04 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø 125 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,50 1,50 0,3
Örnek olarak isteklinin AKTS-02 pozuna verdiği teklifin toplam teklifine oranı % 12 ile % 18 arasında ise istekli bu poza verdiği tekliften 5,1 puan alacaktır. 0,12 den küçük ve 0,18 den büyük değerlerde ise puan alamayacaktır.
35.1.1.4. BİP “Benzer İş Puanı” 20 puan üzerinden yapılacaktır.
İdari şartnamenin 7.6. Maddesinde belirtilen «Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A-IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir» asgari yeterlik şartına ilave olarak:
-100 ha ve üzeri «SULAMA İNŞAATI YAPIM İŞİ» ne ait iş deneyim belgesi sunanlara BİP Puanı olarak 20 Puan verilecektir.
Ortak girişimlerde pilot ortağın bu şartı sağlaması koşuluyla bu puanın alınması mümkün olacaktır.
Not: İş deneyim belgesi üzerinde hektar bilgisi yoksa, belge düzenleyen İdareden ihale komisyonu tarafından hektar bilgisi talep edilecektir.
35.1.1.5. Toplam Teklif Puanı, Teklif Puanı, Dengeli Teklif Puanı ve Benzer İş Puanının toplamıdır.
TTP= TP + DTP + BİP
TTP= 50 +   30   +  20  = 100
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazete de belirtildiği üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği›ne göre (A) alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği›nin 45.1.1.2. maddesi gereğince aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan «N» katsayısı «1,00» olarak belirlenmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-439184) www.bik.gov.tr