30-5-2016-T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 321274

0
94

T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ

ESAS NO: 2016/140
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÜLTEN BAKAN, AYSEL AKTAŞ, EMİNE ALTAY, URUGUYA KARAKAYA, HANIM GÜRLER, MUAMMER ALTAY Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle,Türkiye Elektirik İletim Aş Genel Müdürlüğü ile İç Anadolu Doğalgaz Elektirik Üretim ve Ticaret Aş arasında imzalanan 05/03/2012 tarihli Bağlantı Anlaşması kapsamında tesis edilecek olan 380 KV . İç Anadolu DGKÇS TM- Gölbaşı TM Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden , Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çavuşlu Mahallesi,400 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 2450,86 m2’lik kısmında irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı 2942 (D.4650 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca müvekkil kurum Türiye Elektirik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi, dava konusu taşınmazın devrinin önlenmesi için Kamulaştırma Kanunun 31/b maddesi uyarınca konulmasını ve Türkiye Elektirik İletim Aş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 29/05/2014 tarih ve11-243 nolu yönetim kurulu kararı ile kamu yararı kararı verilmiş, 17/06/2014 tarihli 171 sayılı yazı ile de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca da Kamulaştırmasına karar verilmiştir.Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin VakıfBank Adliye Sarayı Şubesi Müdürlüğü nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, ilgililerin davanın konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince İLAN OLUNUR.18/03/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 321274) www.bik.gov.tr